Uchwała Nr ZO 104/17 w sprawie reklamy internetowej firmy GAAG International SAS

Uchwała Nr ZO 104/17
z dnia 16 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/119/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/119/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy GAAG International SAS z siedzibą w Paryżu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/119/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa portalu zaadoptujfaceta.pl .

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama namawia do ściągnięcia aplikacji, ikonka aplikacji przedstawia faceta wrzucanego do koszyka na produkty jakiego używa się w sklepach. Jest to uprzedmiotowienie mężczyzn. Reklama uprzedmiotawia mężczyzn. Mężczyzna na ikonce reklamowanej aplikacji jest wrzucany do koszyka sklepowego jak robi się to z produktami” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie wnosząc o oddalenie skargi i informując o tym, że ikonka z kobietą prowadzącą sklepowy wózek z trafiającym do wózka mężczyzną jest znakiem towarowym chronionym prawem ochronnym udzielonym na terytorium Polski i Francji. Skarżony zwrócił uwagę, że reklama była utrzymana w żartobliwej konwencji.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących mężczyzn.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.