Uchwała Nr ZO 105/14 w sprawie reklamy firmy Rainbow Tours SA

Uchwała Nr ZO 105/14
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/101/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/101/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga – sygn. K/101/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa biura podróży Rainbow Tours opatrzona hasłem „AFRYKA PEŁNĄ GAMBIĄ”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: strona Rainbow Tours
produkt: Rainbow tours
opis reklamy: Przesyłam jej wizerunek. Przedstawia roześmianą murzynkę i hasło : Afryka pełną Gambią.

Treść skargi: Sama reklama nie jest może straszna, jednak połączenie ciemnoskórej, pulchnej roześmianej kobiety z hasłem reklamowym jest dość niesmaczne.
Zamieszczony slogan nawiązuje do powiedzenia “pełną gębą” a w zestawieniu z wyżej wymienioną osobą… no cóż jest po prostu niesmaczna. Nie rozumiem co twórca miał na myśli.
załącznik: 539c4f27594a5-reklama.jpg”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę, ale uczestnicząc w posiedzeniu wyjaśnił, że w przedmiotowej reklamie użyto zapożyczenia z języka polskiego określenia „pełną gębą”. Po to aby poczuć Afrykę w pełni, Biuro podróży Rainbow Tours proponuje wybranie się na wycieczkę do Gambii. „Afryka pełną Gambią” to określenie, które zdaniem Skarżonego nie jest obraźliwe ani nikogo nie dyskryminuje. Zdaniem Skarżonego mówienie, że przekaz reklamowy jest niesmaczny, rasistowski – jest nieporozumieniem.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera treści, które mogłyby kogokolwiek dyskryminować, ponieważ użyte w reklamie określenie „AFRYKA PEŁNĄ GAMBIĄ” nawiązujące do określenia „pełną gębą” nie jest obraźliwe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.