Uchwała Nr ZO 105/15 w sprawie reklamy PPHU Multifloor


Uchwała Nr ZO 105/15
z dnia 29 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/66/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/66/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy PPHU Multifloor z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/66/15
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna paneli podłogowych z montażem.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy:
Temat: Wizerunek płci w reklamie.
Reklama paneli podłogowych oraz ich montażu gratis, którą reklamują panie montujące panele na kolanach w bieliźnie (stringach), ledwo widoczne są skórzane mini spodniczki. Podsumowując, na reklamie widać pośladki kilku pan montujących panele na kolanach (na reklamie jest napisane montaż gratis). Reklama jest dostępna w miejscu publicznym na billboardzie, w centrum Mysłowic i pojawia sie co parę minut przez cały dzien.
Treść skargi: Reklama ta jest przykładem seksualizacji i przedmiotowego wykorzystania wizerunku kobiety.
Obraz roznegliżowanych kobiet nie ma związku z reklamowanym produktem i ich wykorzystanie nie jest niczym uzasadnione
eksponując kobiecą nagość w miejscu publicznym.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje i dyskryminuje kobiety poprzez ich instrumentalne traktowanie.

Zespół Orzekający stwierdził, że na reklamodawcach reklamy zewnętrznej spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, niegodzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.