Uchwała Nr ZO 105/17 w sprawie reklamy radiowej firmy GAAG International SAS

Uchwała Nr ZO 105/17
z dnia 16 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/127/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/127/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowo-radiowej firmy GAAG International SAS z siedzibą w Paryżu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/127/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa portalu zaadoptujfaceta.pl .

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama internetowo-radiowa w aplikacji Spotify. Reklama przejawia uprzedmiotowienie i zezwierzęcenie mężczyzn. Co około 30 min proponuje się założenie konta na portalu randkowym zaadoptujfaceta.pl i jestem informowany, że po tej rejestracji będę mógł znaleźć partnerkę poprzez stanie się obiektem – przedmiotem, który kobiety mogą (dosłownie) wrzucać do (internetowego) koszyka. Podczas słuchania, czuje się jak chleb i ziemniaki w supermarkecie. Mało tego, reklama sugeruje, że jeśli się komuś spodobam, to zostanę zaadoptowany. Jak zwierzę ze schroniska. Gdyby tego było mało, reklama sugeruje, że nie potrafię samodzielnie wybierać zdjęć, które mogą przypodobać się partnerką. Cytuję: «Teraz dodaj zdjęcie… /prześmiewczym głosem/ Taaak, to, które podoba się twojej mamie.». Sugeruje to, że jestem nieporadnym «mamisynkiem». Nagrana reklama – jak się domyślam, może być personalizowana, i nie jest prezentowana każdemu. W tym celu przesyłam zapis audio-wizualny reklamy z aplikacji Spotify w formacie m4a, Plik do pobrania dostępny tutaj: link” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami(art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu i przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie wnosząc o oddalenie skargi i informując o tym, że reklama była utrzymana w żartobliwej konwencji. Skarżony zwrócił uwagę, że reklama była emitowana w godzinach nocnych i odpowiednio targetowana – w aplikacji Spotify.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących mężczyzn.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja i odpowiednie targetowanie usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r ., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.