Uchwała Nr ZO 105/18/11o w sprawie reklamy w formie e-mailingu Ceneo.pl

Uchwała Nr ZO 105/18/11o
z dnia 4 września 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/123/18

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Marta Macke-Ejchart – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”
Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 4 września 2018 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów – online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej w formie mailingu konkursu z nagrodami marki TomTom, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;
– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi

w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, w przedmiotowej reklamie, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści które mogą wprowadzać odbiorców w błąd i nadużywać ich zaufania lub wiedzy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucających mu:

„Reklama wprowadzająca w błąd, jak niżej:
Temat maila reklamowego: Wyraź swoją opinię i wygraj nawigację TomTom!
Treść: Kup nawigację TomTom w sklepie oznaczonym logo “Zaufane Opinie”
Dodaj o niej opinię potwierdzoną zakupem lub opinię ze zdjęciem
Wygraj nagrodę w jednej z dwóch kategorii.
Nagrody
Kamera TomTom Bandit Adventure Pack
Zegarek sportowy TomTom Spark3 Cardio
Monitor fitness TomTom Touch + BC
Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd – temat maila informuje o możliwości wygrania nawigacji Tom Tom. Treść maila określa warunki konkursu – wymagany jest zakup nawigacji Tom Tom, a nagrody są inne, o niższej wartości i potencjalnie nieinteresujące dla osoby, którą mógłby zainteresować temat maila – chcącej wygrać nawigację.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej w formie mailingu konkursu z nagrodami marki TomTom, w ocenie Zespołu, trafnie podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

– „Reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;”

Biorąc pod uwagę, że w tytule mailingu reklamowego znajduje się informacja: „Wyraź swoją opinię i wygraj nawigację TomTom!”, zaś w treści mailingu reklamowego przedstawiono zasady wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, zastrzegając udział w konkursie koniecznością zakupu produktu, Zespół uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami i może nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy i wprowadzać odbiorców w błąd co do nagród dostępnych w reklamowanym konkursie.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Opinii.