Uchwała Nr ZO 106/14 w sprawie reklamy portalu Gazeta Świebodzińska

Uchwała Nr ZO 106/14
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/105/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej portalu Gazeta Świebodzińska z siedzibą w Świebodzinie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga – sygn. K/105/14.
Przedmiotem skargi był artykuł sponsorowany na portalu Gazeta Świebodzińska.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: www.gazeta.swiebodzin.pl
produkt: Restauracja w Kalinowie

opis reklamy: Reklama dotyczy reklamy internetowej (artykułu promocyjnego) restauracji w Kalinowie. Redakcja przygotowała artykuł w taki sposób, żeby nie odróżniał się od pozostałych tekstów. Sama treść artykułu nie budziłaby żadnych zastrzeżeń pod warunkiem, że byłoby jasno napisane, że to reklama.

Treść skargi: Sprawa dotyczy tekstu „Najlepsze ryby w regionie”, który obecnie znajduje się na samej górze strony. Artykuł jest tekstem sponsorowanym, ale próżno szukać tej informacji. Dopiero po kliknięciu w artykuł, na samym dole jasną i małą czcionką tekst jest podpisany jako sponsorowany. Uważam, że materiał wprowadza w błąd. Po wejściu na stronę internetową nie widać żadnej różnicy między tym, a pozostałymi tekstami. Tekst powinien odróżniając się tak, żeby było jasne że to reklama. Proszę o zapoznanie się ze sprawą. załącznik: 53b2659a9e5b3-Gazeta świebodzinska.jpg”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 9 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 2 października 2014 r. informuję, że artykuł sponsorowany, który ukazał się w portalu Gazeta Świebodzińska w dniu 30 czerwca 2014 roku, na który została do Państwa złożona skarga, został oznaczony jako artykuł sponsorowany. Po otwarciu artykułu w miejscu, gdzie zwyczajowo w naszym portalu podaje się autora tekstu, podaliśmy informację, że artykuł jest sponsorowany.
Ponadto na stronie głównej portalu w dniu 30 czerwca 2014 r. tekst zatytułowany „Najlepsze ryby w regionie” nawiązywał bezpośrednio (tytuł był zbieżny z hasłem z baneru) do baneru reklamowego znajdującego się bezpośrednio nad w/w artykułem, co wskazywało na to, że tekst jest rozwinięciem baneru.
Należy również zauważyć, że wnoszący do Rady Reklamy skargę znalazł informację w naszym portalu, że tekst, o którym mowa, jest sponsorowany.
Naszym celem nigdy nie było wprowadzanie w błąd kogokolwiek, a już na pewno nie naszych czytelników.
Ponadto informuję Radę Reklamy, że w czerwcu na mailową skrzynkę redakcyjną przychodziły zapytania, czy za odpowiednią opłatą zamieścimy tekst sponsorowany bez informowania czytelników, że artykuł jest reklamą. Ponieważ uznaliśmy te zapytania jako prowokację naszej konkurencji, postanowiliśmy nie odpowiadać na nadchodzące e-maile. Domyślamy się więc, że skarga została wniesiona przez naszą konkurencję, która nie może pogodzić się z tym, że w tak krótkim czasie portal Gazeta Świebodzińska stał się wiodącym źródłem informacji lokalnych, nierzadko cytowanym przez ogólnopolskie media.
Ubolewamy, że Rada Reklamy stała się narzędziem rozgrywek i nieuczciwej konkurencji dla osób, które chcą doprowadzić do upadku naszego portalu.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż zawiera oznaczenie, że artykuł jest „artykułem sponsorowanym”. Zdaniem Zespołu Orzekającego, odbiorca reklamy nie powinien mieć problemu ze zidentyfikowaniem, że przedmiotowy przekaz jest reklamą.

Jednocześnie, Zespół Orzekający, wskazał, że dobrą praktyką jest zamieszczanie odnośnika „artykuł sponsorowany” na początku, a nie na końcu artykułu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.