Uchwała Nr ZO 106/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 87/15 dotyczącej reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 106/15

z dnia 29 lipca 2015 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od uchwały nr ZO 87/15

dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/31/15/01-04

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,

2) Małgorzata Augustyniak – członek,

3) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 24 czerwca 2015 roku nr ZO 87/15 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/31/15/01-04, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia uwzględnić Odwołanie w całości.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 87/15 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/31/15/01-04.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W świetle przedstawionych przez Skarżącego nowych faktów i dowodów, Zespół Odwoławczy uznał, że reklama narusza zarówno normę art. 4, ale także normy art. 2 ust. 1 i art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Odwoławczy uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zespół Odwoławczy podzielił stanowisko Zespołu Orzekającego uznając, że reklama zawiera treści dyskryminujące kobiety, ponieważ przedstawia kobiety w seksualnych pozach balansując na granicy wulgarności, tym samym kreuje negatywny wizerunek kobiet.

Jednocześnie Zespół Odwoławczy biorąc pod uwagę, że reklama była emitowana nie tylko po godz. 21-szej, ale także w ciągu dnia, uznał, że reklama narusza także art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy i może zagrażać fizycznemu, psychicznemu i moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.