Uchwała Nr ZO 107/12 w sprawie reklamy firmy POLOmarket Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 107/12 z dnia 18 września 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/79/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Sławomir Jędrzejewski — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/79/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zamieszczonej w gazetce promocyjnej


postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/79/12.
Przedmiotem skargi była reklama zamieszczona w gazetce promocyjnej sieci POLOmarket.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, że „treść reklamy „za zakupy PIŁKĘ BIERZ”, znajduje się w gazetce drukowanej i online. Ukazano słowo „BIERZ” na końcu zdania a zaraz obok znajduje się wyzywająco i skąpo ubrana Pani. Brzmi ta reklama i wygląda w taki sposób, jakby autorzy chcieli powiedzieć „za zakupy PIŁKĘ BIERZ i Panią też dostaniesz”. Uważam, że ta reklama uprzedmiotawia kobiece ciało (ponieważ pokazując je w takim kontekście zachęca do zakupów), łamie przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć (art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy), oraz jest sprzeczna z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy).”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony w odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 13 czerwca 2012 r. z załączoną skargą konsumencką (sygnatura sprawy K/79/12), oświadczył, iż zdaniem Spółki POLOmarket wszelkie zawarte w w/w pismach zarzuty dotyczące reklamy promocji sieci POLOmarket zatytułowanej „Za zakupy PIŁKĘ BIERZ” należy uznać za całkowicie nietrafne i, jako takie, niezasadne.

Przekaz w/w reklamy, zarówno słowny, jak i graficzny, w ocenie Skarżonego, w żaden sposób nie uchybia dyspozycji art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. Działania marketingowe sieci POLOmarket są zawsze przygotowywane z należytą starannością, w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z dobrymi obyczajami i z zasadami uczciwej konkurencji. Nigdy też nie zawierały treści dyskryminujących, czy to ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć czy narodowość, czy też inne aspekty powszechnie zaliczane do społecznie wrażliwych.

Skarżony wyjaśnił, że akcja promocyjna sieci POLOmarket „Za zakupy PIŁKĘ BIERZ” była związana z rozgrywającymi się obecnie Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej – UEFA 2012. Zgodnie z załączonym do niniejszej odpowiedzi Regulaminem akcji, Klienci sieci POLOmarket po każdorazowym dokonaniu zakupów na warunkach przewidzianych w tym regulaminie, otrzymywali prezent w postaci piłki nożnej opatrzonej logo „POLOmarket”. W związku z powyższym Spółka POLOmarket zamieściła na plakatach reklamowych hasło „Za zakupy PIŁKĘ BIERZ”. Hasło to jasno i, zdaniem Spółki POLOmarket, jednoznacznie, wskazuje co Klienci POLOmarket zyskują w związku z udziałem w opisanej powyżej akcji promocyjnej. Z literalnej wykładni znaczenia powyższego hasła, w żaden sposób nie wynika, iż w związku z udziałem w akcji Klienci są uprawnieni do otrzymania jakichkolwiek innych prezentów.

Według Skarżonego, składnia hasła wskazuje jednoznacznie na:
– jeden podmiot (domyślny adresat w drugiej osobie liczbie pojedynczej, tj. „Ty, Kliencie”),
– jedno orzeczenie w trybie rozkazującym (rozumiane jako propozycja, tj. „BIERZ”);
– jedno dopełnienie bliższe, tuż przy orzeczeniu (tj. „PIŁKĘ”),
oba (czyli orzeczenie i dopełnienie bliższe) dodatkowo podkreślone jako najważniejsze w haśle specjalną literacją (wielkie litery), a także
– dopełnienie dalsze (tj. „za zakupy”), opatrzone normalną literacją.
Zatem myśl główna omawianego hasła, zdaniem Spółki POLOmarket, została jasno i wyraźnie zaznaczona. Także przestawny szyk hasła (czyli „PIŁKĘ BIERZ”, zamiast „BIERZ PIŁKĘ”) bezsprzecznie wskazuje, że oprócz wskazanych w haśle prezentów, reklamodawca nie przewidział dla Klientów innych upominków.

Skarżony podniósł, iż język reklamy jest językiem bardzo swobodnym, oszczędnym, nastawionym na szybkie przekazywanie sedna sprawy i nie podlegającym wielu prawidłom pisanego języka polskiego, nieużycie w omawianym haśle żadnego znaku interpunkcyjnego nie może wskazywać, iż hasło to jest nieskończone. Jednakże, należy podkreślić, iż Spółka POLOmarket przy konstruowaniu hasła „Za zakupy PIŁKĘ BIERZ” nie użyła żadnych znaków sugerujących, iż w dalszej części zdania można by dopisać sugerowaną przez Konsumenta treść. Brak jest wielokropka, myślnika itp.

Skarżony wyjaśnił, iż obok omówionego powyżej hasła, Spółka POLOmarket opatrzyła zaskarżoną przez Konsumenta reklamę w warstwie graficznej zdjęciem kobiety ubranej w sportowy strój podobny do strojów kibica, sędziego lub cheerleaderki, trzymającej w jednej ręce piłkę nożną z logo POLOmarket i w drugiej gwizdek sędziowski. W opinii Spółki POLOmarket w/w zdjęcie w żaden sposób nie wskazuje na jakąkolwiek dyskryminację ze względu na płeć, ani też nie uprzedmiotawia kobiecego ciała. Wręcz przeciwnie, w pełni oddaje ducha rozgrywek sportowych, jakimi są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – UEFA 2012, ukazując kobietę, mimo tego, że Mistrzostwa dotyczą męskich rozgrywek, kibicującą lub sędziującą rozgrywkom piłki nożnej. Strój nie jest wyzywający, kobieta nie epatuje nagością, nie ma też jakichkolwiek nawiązań (strzałek, odnośników, tzw. „dymków”) sugerujących, iż kobieta na zdjęciu jest, jak zasugerował Konsument, także prezentem.

Skarżony nadmienił również, iż umieszczone na zaskarżonej reklamie przez Spółkę POLOmarket zdjęcie zostało pozyskane z powszechnie dostępnej bazy zdjęć internetowego sklepu Fotoljo, a modelka użyczająca swojego wizerunku wystąpiła także w bardzo podobnym stroju, w mniej uzasadnionych, zdaniem Spółki POLOmarket, okolicznościach, w reklamie Spółki LG.

W związku z powyższym, Skarżony wniósł o cofnięcie wszelkich zarzutów związanych z akcją promocyjną sieci POLOmarket „Za zakupy PIŁKĘ BIERZ” i odrzucenie skargi Konsumenta.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących. Zdaniem Zespołu Orzekającego w reklamie nie zawarto żadnej dwuznaczności.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.