Uchwała Nr ZO 107/13 w sprawie reklamy firmy Gutek Film Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 107/13
z dnia 12 września 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/70/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/70/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Gutek Film Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/70/13.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna filmu pt. Przelotni Kochankowie.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„Plakat reklamujacy nowy film Almodowara ma podteksty pornograficzne i obrazliwe. Rysunek dwoch mezczyzn lezacych na sobie jest dla mnie nie do przyjecia obraza moje uczucia i chce zaprostestowac przciwko homoseksualnej indoktrynacji. Na przystanku bylam z dziecmi nie zycze sobie w przestrzeni publicznej takiej reklamy. Niestety nie zrobilam zdjecia tego plakatu.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„sygn. akt: K/70/13
ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KONSUMENCKĄ
Działając w imieniu Gutek Film sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. dot. skargi konsumenckiej na reklamę (plakat) filmu Pedro Almodovara „Przelotni kochankowie” (dalej: Reklama) wnoszę o oddalenie skargi w całości.

UZASADNIENIE
Przedstawiony przez skarżącą opis sceny przedstawionej w Reklamie jest oczywistą nadinterpretacją a sama Reklama jest w pełni zgodna z Kodeksem Etyki Reklamy, a w szczególności z jego art. 2, na którym arbiter-referent opiera swoje zarzuty.
Reklama składa się z wielu nałożonych na siebie kształtów skomponowanych w ten sposób, by przedstawiały samolot oraz znajdujących się na nim i w jego obrębie osoby i bagaże, Reklama ma formę rysunkową nie wykorzystano w niej obróbki fotograficznej, która mogłaby być zbyt naturalistyczna. Zastosowanie jedynie kształtów i zarysów postaci ma na celu pozostawienie pola do interpretacji odbiorcom Reklamy. Zgłoszona skarga jest skrajnym przejawem takiej interpretacji.
Reklama nie zawiera żadnych treści, które mogłyby zostać uznane za pornograficzne, obraźliwe lub zawierające obraźliwe bądź pornograficzne podteksty. Choć polskie prawo nie definiuje pojęcia pornografii, to w doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że „Treści pornograficzne to takie treści, które właściwe są przekazowi informacyjnemu, w formie materialnej luh zdematerializowanej, i charakteryzują się tym, że przedstawiają w jakiejkolwiek formie autentyczne lub tylko wyobrażone przejawy życia seksualnego człowieka w wymiarze ograniczonym do funkcji fizjologicznych ” (tak: M. Mozgawa Komentarz do art. 202 Kodeksu karnego [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M,
Kulik, Kodeks kamy. Komentarz, wyd. V, LEX 2013). Reklama nie zawiera żadnych treści tego rodzaju, ani treści które mogłyby zostać utożsamione z treściami pornograficznymi. Reklama nie epatuje seksem ani nie pokazuje żadnej postaci w negatywnym świetle.
Ponadto trudno zgodzić się z zarzutem, że Reklama propaguje treści homoseksualne. Należy zauważyć, że postaci, które zdaniem konsumenta i arbitra-referenta przedstawiają parę homoseksualną, stanowią jedynie jeden z elementów Reklamy, nie są one centralnym jej punktem ani nie przyciągają wzroku w inny sposób. Dodatkowo nie można zaaprobować poglądu, że kwalifikacja tych postaci jako homoseksualnej pary jest jednoznaczna. Kwalifikacja taka jest wyłącznie interpretacją odbiorcy Reklamy. Gutek Film sp. z o.o. nie zgadza się z tezą, że przedstawienie tych postaci może zostać uznane za indoktrynację homoseksualną w przestrzeni publicznej. Nie da się nie zauważyć, że treści dotyczące homoseksualizmu pojawiają się w życiu społecznym bardzo często, są obecne w programach informacyjnych w telewizji i radiu, w Internecie, w materiałach prasowych. W świetle częstotliwości pojawiania się informacji na ten temat, trudno uznać, że postaci na plakacie stanowią homoseksualną propagandę. Zarzut konsumenta wyrażony w skardze jest skrajnie wyolbrzymiony.
Zarzut postawiony Reklamie jest dla Gutek Film sp. z o.o. tym bardziej niezrozumiały, że Skarżąca w swojej skardze powołuje się na ryzyko zgorszenia dzieci, które były z nią na przystanku, na którym znajdowała się Reklama. Dzieci, nie rozumiejące jeszcze wielu aspektów seksualności, z pewnością nie poczytałyby przedstawionych na plakacie treści jako treści pornograficznych lub propagujących homoseksualizm. Wręcz ze względu na rysunkową formę plakatu i zastosowaną kolorystykę, Reklama jest dla odbiorców, w tym również najmłodszych, interesująca i przyjazna.
W związku z powyższym, wnoszę o uznanie skargi konsumenckiej za nieuzasadnioną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę fakt, że reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji oraz przedstawiona w formie rysunkowej. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie zawiera żadnej dosłowności seksualnej ani nagości.
Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama nie zawiera również treści naruszających dobre obyczaje.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.