Uchwała Nr ZO/107/21u z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/161/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Małgorzata Domaszewicz – członkini;

na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/161/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko XL Service Sp. z o.o. i LoanMe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy telefonicznej

postanawia

skargę odrzucić

Uzasadnienie

Po dokonaniu dogłębnej analizy materiału dowodowego w sprawie, Zespół Orzekający doszedł do wniosku, iż skarga zasługuje na odrzucenie z uwagi na fakt, iż analiza skargi wymagałaby przetwarzania danych kontaktowych – a mianowicie przekazania numeru telefonu, na który przyszła skarżona reklama Skarżonemu, celem jej weryfikacji.

W świetle powyższych faktów nie ma obecnie, zdaniem Zespołu Orzekającego, wystarczających podstaw, by skargę rozpatrywała Komisja Etyki Rady Reklamy. Należy przy tym wskazać, iż obecnie istnieją inne, bardziej właściwe ku temu podmioty, do których Skarżący również może się zwrócić – np. UOKiK.
Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający uznał, iż nie posiada uprawnień, które pozwoliłyby na właściwą analizę zgłoszonej skargi.

Zdania odrębne

Brak