Uchwała Nr ZO 108/18/58u w sprawie odwołania od uchwała od uchwały Nr ZO 86/18/40u sotyczącej reklamy internetowej FCB Escola Varsobia

Uchwała Nr ZO 108/18/58u
z dnia 4 września 2018 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 86/18/40u
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/86/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke-Ejchart – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 10 lipca 2018 roku nr 86/18/40u dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/86/18, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr ZO 86/18/40u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/86/18.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.
Po zapoznaniu się z treścią Odwołania, Zespół Odwoławczy stwierdził, że w jego świetle nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Ponadto, biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi jedynie polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.