Uchwała Nr ZO/108/21o z dnia 3 listopada 2021 r.Zespołu Orzekającegow sprawie o sygn.: KER/130/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 

 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Małgorzata Domaszewicz – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Piesgadzet.pl z siedzibą w Łodzi, zwany dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/130/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w przekazie reklamowym dopuszczono się takiego użycia reklamowanego produktu, które stanowi przemoc. Jak wskazał Skarżący, pies szczeka przy ogrodzeniu, do którego podbiega ktoś obcy. Zdaniem Skarżącego – naturalnym zachowaniem psa jest szczekanie, cyt. tymczasem reklamodawca promuje użycie narzędzia odstraszającego psa na jego własnym terenie, gdzie ma prawo szczekać, biegać i czuć się bezpiecznie.  

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Po dokonaniu dogłębnej analizy materiału dowodowego w sprawie, Zespół Orzekający doszedł do wniosku, iż skarga zasługuje na uwzględnienie ze względu na fakt takiego przedstawiania właściwości reklamowanego produktu, które wskazują na możliwość naruszenia dobrostanu oraz praw zwierząt – w tym przede wszystkim ich prawa, jako istot czujących, do egzystencji wolnej od bólu, cierpienia czy strachu.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak.