Uchwała Nr ZO 109/12 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 109/12 z dnia 18 września 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/77/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Sławomir Jędrzejewski — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/77/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia

uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/77/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety Lokomotiv.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, że „ reklamie leku LOKOMOTIV ukazana jest krótka scena, w której matka dzwoni do kilkuletniego syna jadącego na wycieczkę klasową. Matka mówi, że syn zapomniał leku na chorobę lokomocyjną, a ten odpowiada, że nauczycielka podała mu inny, świetny lek LOKOMOTIV. Pod żadnym pozorem nauczycielom nie wolno podawać dzieciom lekarstw według własnego uznania. Mogą oni podać dziecku jedynie te lekarstwa, które są przekazane przez rodziców i te, na których podanie wcześniej wyrażą zgodę. Dlatego uważam, że reklama ta powinna być usunięta ze względu na propagowanie złych wzorców.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze, zwrócił uwagę, iż reklamowany produkt dostępny jest wyłącznie w aptece oraz na fakt, że każdorazowo to rodzice decydują o jego zakupie i dawkowaniu dzieciom. Opiekun wycieczki szkolnej bez porozumienia z rodzicami ucznia nie powinien podawać mu suplementu diety. Zdaniem Zespołu Orzekającego preparatu nie można stosować w sposób niekontrolowany.
Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, iż żadnych preparatów nauczycielka nie powinna podawać dziecku bez uprzedniej zgody rodziców i przedstawianie takich zachowań mogłoby promować niebezpieczne wzorce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.