Uchwała Nr ZO 109/18/59u w sprawie odwołania od uchwała od uchwały Nr ZO 86/18/40u sotyczącej reklamy internetowej FCB Escola Varsobia

Uchwała Nr ZO 109/18/59u
z dnia 4 września 2018 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 86/18/40u
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/86/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke-Ejchart – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 10 lipca 2018 roku nr 86/18/40u, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/86/18

postanawia uwzględnić Odwołanie w części.

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżonego od Uchwały nr ZO 86/18/40u dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/86/18,w której Zespół Orzekający uznał, iż w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm zawartych w art. 2 ust.1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama posługując się hasłem zawierającym stwierdzenie kategoryczne „najlepsza akademia”, na poparcie którego nie zostały przedstawione dowody, narusza Kodeks Etyki Reklamy poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd i wykorzystywanie ich braku doświadczenia lub wiedzy. Zespół Orzekający wskazał, iż Skarżony nie przedstawił badań, które uprawniają do sformułowania zaskarżonego stwierdzenia oraz, że nie jest uprawnione zawieranie tak kategorycznych twierdzeń w reklamach, o ile nie zostaną one poparte badaniami, które byłyby udostępnione odbiorcom reklamy (wraz z opisem metodyki badania) w celu ich ewentualnej weryfikacji. Zespół Orzekający podkreślił, że użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego. Zespół Orzekający zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych typu: „największy”, „najlepszy”. W ocenie Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie należy doprecyzować określenie „najlepsza” w taki sposób aby przekaz nie wprowadzał odbiorców w błąd i jasno informował, że określenie superlatywne odnosi się do konkretnego zakresu, kategorii lub rankingu.
W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający zaskarżonej uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony w Odwołaniu materiał spełnia przesłanki o których mowa w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Po zapoznaniu się z treścią przedstawionym Odwołania, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiły się nowe okoliczności, mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W oparciu o powyższe, Zespół Odwoławczy jednocześnie uznał, że przedstawiony przez Skarżonego materiał prezentujący wyniki sportowe potwierdza możliwość użycia w reklamie sformułowania „najlepsza akademia piłkarska FCB EScola Varsovia”, jednakże Zespół Odwoławczy podzielił opinię Zespołu Orzekającego, iż w reklamie nie zostało podane źródło danych i zalecił uzupełnienie reklamy. Zespół Odwoławczy podkreślił, że użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Zespół Odwoławczy podkreślił, że użyte w reklamie dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych powinna w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.