Uchwała Nr ZO/109/19/65u w sprawie reklam Play 5G Ready

Uchwała Nr ZO/109/19/65u

z dnia 2 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/107/19, KER/130/19, KER/132/19, KER/133/19 i  KER/134/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,

2) Marta Macke – członek,

3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/107/19, KER/130/19, KER/132/19, KER/133/19 i  KER/134/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej i reklamie internetowej P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– uznać, że oceniane reklamy naruszają normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/151/19 i KER/158/19.

Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna i reklama internetowa usług telekomunikacyjnych.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformował:

KER/107/19

„opis reklamy: Reklama przedstawia wprowadzoną nowość jako sieć nowej generacji „5G Ready”. Czas trwania reklamy 15 sekund. Jej dokładną wersja dostępna również pod linkiem na oficjalny kanale YouTube Play https://m.youtube.com/watch?v=Ejt9FpwcOvk

Treść skargi: Reklama jest podkreślana słowami “Przejdź do Play i korzystaj z sieci „5G Ready”. Można to zrozumieć jako przejdź do sieci gotowej na 5G , niemniej to określenie wg mnie jest nadużyciem. Częstotliwości m.in LTE 700 wykorzystywane aktualnie w telewizji naziemnej nie mają jednoznacznie daty przejścia w posiadanie sieci komórkowej, więc równie dobrze może to być za kilkanaście lat. W reklamie małym druczkiem jest napisane że 5G Ready to “zaawawansowanej sieci LTE”. Inni operatorzy wykorzystują 3 najlepsze sposoby na rozłożenie ruchu, czyli: mimo 4×4, modulacje qam oraz agregację wielu pasm. Cloud Air oraz Synchronizacja Fazy co podkreśla Play wyłącznie dostępne w Play są to niepraktyczne sposoby przez niską liczbę nadajników w tej sieci oraz marketingowe podkreślenie “wyższości” sieci nad konkurencją. Konkurencyjne sieci wykorzystując te “ulepszenia” nazywają je albo LTE+ albo LTE Advanced albo 4G+. Wracając do meritum. Przeciętnemu Kowalskiemu rzuca się w oczy wielki napis 5G (z mniejszym Ready). Konstrukcja reklamy nie pozwala na całościowe zapoznanie się z “5G Ready to zaawansowana sieć LTE-A, gotowa na 5G w przyszłości. Zasięg dla 11% populacji. Sprawdź zasięg na Play.pl. Największa sieć oznacza największą liczbę kart SIM.” Napis jest za mały, za krótki (w 15 sekundowej reklamie) oraz nieproporcjonalny w stosunku do znaczku “5G” i pod nim “Ready”.” – pisownia oryginalna

KER/130/19

„opis reklamy: Nadchodzi szybsza sieć

Jesteśmy gotowi na przyszłość.

Jesteśmy 5G READY!

https://www.play.pl/kampanie/5gready/

Treść skargi: Reklama wprowadza klienta w błąd sugerując że Play ma sieć 5G.

Wykorzystywane przez Play technologie nie są niczym nowym i występując już w 4G o czym pisały m.in. sieci T-Mobile i Orange.” – pisownia oryginalna

KER/132/19

„opis reklamy: Reklama https://www.youtube.com/watch?v=iJpZPjxhKgE emitowana także w TV i na stronie Play.

Treść skargi: Reklama Play wprowadza w błąd. “Wejdź i korzystaj z sieci 5G Ready” i oszukuje klientów.” – pisownia oryginalna

KER/133/19

„opis reklamy: Play reklamuje sieć 5 G

https://www.youtube.com/watch?v=iJpZPjxhKgE

Treść skargi: Jest to reklama oszukująca klientów, namawiająca ich do tego, aby przeszli do PLAY, ponieważ PLAY ma sieć 5G.” – pisownia oryginalna

 KER/134/19

„opis reklamy: Reklama usług 5G

Treść skargi: Reklama oszukuje i wprowadza w błąd nakłaniając ludzi do przechodzenia do usługi 5G, której PLAY nie ma.” – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za niezgodne z poniższymi normami Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Arbiter, poinformował również, o wydanej na temat przedmiotowych reklam opinii eksperta dr inż. Marka Średniawy, w której stwierdzono, m.in. iż oceniane reklamy zawierające oznaczenie 5G READY mogą wprowadzać w  błąd osoby nie posiadające technicznej wiedzy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skarg w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi informując, że przedstawione w odpowiedzi informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Skarżony złożył również wniosek o niepublikowanie Uchwały, jednakże Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że obowiązujące w ZZ RR  przepisy takiej możliwości nie przewidują.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę odpowiedź i uzupełnienie odpowiedzi Skarżonego, w której poinformowano m.in. o tym, że „przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Zespół podzielił zarzuty Skarżących i dopatrzył się w przedmiotowych reklamach naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego oceniane przekazy reklamowe zawierają treści, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanych usług, nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy i nie były prowadzone z należytą starannością.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.