Uchwała Nr ZO/109/21o z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/136/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Małgorzata Domaszewicz – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Centrum Ogrzewania Kamar Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gaj, zwany dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/136/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w przekazie reklamowym dopuszczono się wykorzystania przedrostka „eko” w takiej formie, która potencjalnie może wprowadzić konsumentów w błąd odnośnie tego, czy opał, który kupują jest w istocie opałem przyjaźniejszym dla środowiska.  

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Po dokonaniu dogłębnej analizy materiału dowodowego w sprawie, Zespół Orzekający doszedł do wniosku, iż skarga zasługuje na oddalenie ze względu na fakt korzystania przez reklamodawcę z nazewnictwa prawnie dopuszczalnego.

Zespół Orzekający pragnie jednak równocześnie podkreślić, iż w świetle licznych danych, które wskazują na szkodliwość ekogroszku, w tym z powodu przekraczania norm emisyjności podczas jego spalania, Zespół Orzekający KER pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie z powodu wykorzystywania przedrostka „eko”w sposób uniwersalny i nieomal dowolny, co może doprowadzać do wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej nieszkodliwości tego opału dla środowiska.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

Brak.