Uchwała Nr ZO 11/15 w sprawie reklamy firmy Nestle Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 11/15
z dnia 19 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/121/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/121/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/121/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna napoju kakaowego Nesquik.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama przedstawia dzieci, które wstają rano zaspane na śniadanie oraz mamę, która na śniadanie podaje im napój kakaowy Nesquik. Dzieciom towarzyszy Królik Nesquik. Dzieci po wypiciu napoju kakaowego są pełne energii i radosne. W reklamie mowa jest o tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem oraz że nowa receptura kakao Nesquik w połączeniu z mlekiem pomaga dziecku rosnąć zdrowo i szczęśliwie. Bo dzieci rosną tylko raz.
Treść skargi: Reklama jest niezgodna z Kodeksem Etyki Reklamy, ponieważ zawiera nieprawdziwe informacje co do reklamowanego produktu i tym samym wprowadza konsumentów w błąd. Produkt przedstawiany w reklamie jest nazywany „kakao”, podczas gdy nie spełnia on przewidzianych prawem wymogów dla kakao, określonych w rozporządzeniu dotyczącym jakości handlowej dla wyrobów kakaowych i czekoladowych. Zawiera on bowiem składniki, takie jak: cukier, emulgator czy aromat, które nie są dopuszczone do stosowania w kakao. Produkt jest więc tylko produktem do sporządzania napoju z dodatkiem kakao, nie zaś kakao samym w sobie. W związku z powyższym, reklama narusza art. 10 pkt 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym reklama nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości i składu produktu. Niewątpliwie przedstawienie jako kakao produktu nie spełniającego przewidzianych prawem wymogów dla kakao narusza wskazany wyżej przepis KER. Ponadto, reklama narusza art. 8 KER, wykorzystując brak doświadczenia i wiedzy odbiorców, ponieważ celem reklamy jest zbudowanie wśród odbiorców przekonania, że reklamowany produkt to kakao, co nie jest zgodne z prawdą.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na skargę konsumencką, która wpłynęła do naszej firmy za pośrednictwem Państwa Organizacji, wnosimy o oddalenie skargi i składamy następujące wyjaśnienia:
Faktycznie w reklamie telewizyjnej będącej przedmiotem skargi w sposób błędny użyte zostało słowo „kakao”, podczas gdy powinno być użyte słowo „napój kakaowy”, który odpowiada charakterowi produktu. Błąd, który wystąpił w reklamie był wynikiem nieprawidłowego przetłumaczenia nazwy produktu na etapie przygotowywania etykiety produktu i mechanicznie został powielony również w reklamie telewizyjnej.
Błąd w nazwie produktu został już dostrzeżony przez naszą Spółkę i skorygowany.
Informujemy również, że ostatnia emisja reklamy będącej przedmiotem skargi miała miejsce 8 lipca br. a przyszłe reklamy produktu Nesquik będą zawierały prawidłową nazwę tego produktu.
Nestle Polska SA podkreśla i zapewnia, że użycie w przedmiotowej reklamie słowa „kakao” nie było celowym działaniem Spółki mającym na celu wprowadzenie w błąd konsumentów. Świadczy o tym fakt, iż słowo kakao pojawiło się w reklamie tylko jeden raz, a cały przekaz reklamowy zbudowany został nie na tym, że produkt jest kakao, lecz na konkretnych walorach produktu wynikających z jego receptury, w którym to zakresie komunikat reklamowy był prawdziwy.
Nie jest więc zasadny zarzut konsumenta, iż celem reklamy było budowanie wśród odbiorców przekonania, że reklamowany produkt to kakao. Gdyby rzeczywiście taki był cel naszej Spółki, przekaz reklamowy byłby bardziej skoncentrowany na tym właśnie przymiocie produktu i ta cecha produktu byłaby bardziej w reklamie eksponowana.
Tymczasem, jak zostało podniesione powyżej, treść reklamy skoncentrowana była na recepturze produktu zawierającej zestaw witamin i składników mineralnych i tylko ten przekaz miał skupić uwagę odbiorców.
W związku z powyższym w opinii Nestle Polska SA reklama będąca przedmiotem skargi nie naruszyła przepisów art. 8 i 10 Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego napój kakaowy Nesquik, ze względu na swój skład, nie może być reklamowany jako kakao. Z uwagi na powyższe, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający wziął pod uwagę, iż Skarżony, w odpowiedzi na skargę, przyznał że błędnie oznaczono produkt w reklamie oraz docenił działania Skarżonego, który niezależnie od złożonej skargi zmodyfikował reklamę w taki sposób, aby przekaz nie wprowadzał konsumentów w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.