Uchwała Nr ZO 11/17 w sprawie reklamy firmy Ford Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 11/17
z dnia 1 lutego 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/121/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/121/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/121/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna samochodu marki Ford Fiesta.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: witam, jestem oburzony reklamą forda fiesty i słów jakich używa się w tej reklamie epitet “idiota” zrozumiałem że dotyczy to ojca tej pani co prowadzi samochód, jest to oburzające już w przeszłości jedna z form używała określeń “nie dla idiotów” i wycofała sie i przepraszała, nie można w przestrzeni publicznej i w reklamach używać takich sformułowań jak “idiota” nawet gdyby tyczyło się to tego pana co pisze sms lub co gorsza ojca tej pani co prowadzi samochód
Treść skargi: urąga godności ludzkiej, nazywania kogokolwiek i gdziekolwiek publicznie: idiota” – pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, działając w imieniu i na rzecz Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczące wpłynięcia skargi konsumenckiej na reklamę Spółki i przekazania jej do rozpatrzenia Zespołowi Orzekającemu Komisji Etyki Reklamy, w oparciu o pkt 25 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., niniejszym przedstawiamy stanowisko Spółki.
Pragniemy zaznaczyć, że Spółka bardzo poważnie traktuje wszelkie sygnały dotyczące naruszania przez Spółkę jakichkolwiek regulacji prawnych. Dlatego też, będąca przedmiotem postępowania, reklama samochodu Ford Fiesta została dokładnie przeanalizowana pod kątem ewentualnych naruszeń zgłoszonych w skardze konsumenckiej. W naszej ocenie, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym w skardze oraz nie można uznać, że przedmiotowa reklama narusza art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, czy też obowiązujące przepisy prawa. Nadto, kwestionowana reklama jest spójna z wszystkimi zasadami wskazanymi w art. 4-21 Kodeksu Etyki Reklamy.
Celem użycia przez bohatera reklamy określenia „idiota” nie jest obrażanie jakiejkolwiek osoby. Mężczyzna używa tego określenia w stosunku do samego siebie, chcąc w ten sposób rozładować (spowodowaną przez siebie) napiętą atmosferę panującą pomiędzy nim a jego partnerką. Dodatkowo, należy podkreślić, że reklama utrzymana jest w konwencji humorystycznej, co potwierdza jej ostatni fragment, w którym oboje bohaterowie śmieją się z żartu mężczyzny.
Skarga o zbliżonej treści była już przedmiotem rozpoznania Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy działającej przy Związku Stowarzyszeń Reklamy, który podjął uchwałę o oddaleniu skargi w związku ze sloganem reklamowym „Media Markt – Nie dla idiotów” (Por. Uchwała Nr ZO 5/08 z dnia 10 stycznia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. akt: K/l 11/07). Zespół Orzekający uznał wówczas, że przywołana reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa. Przywołana opinia Zespołu Orzekającego jest nadto zgodna ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia 28.07.2005 r., który uznał, że hasło reklamowe sieci Media Markt -„Nie dla idiotów” nie narusza dobrych obyczajów.
Wnioski zawarte w przywołanej uchwale Zespołu Orzekającego oraz stanowisku Prezesa UOKiK powinny mieć w pełni zastosowanie do niniejszej sprawy.
Mając na uwadze powyższe, w oparciu o pkt 37 litera b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., wnosimy o oddalenie przedmiotowej skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama utrzymana w konwencji żartu nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.