Uchwała Nr ZO 11/18 w sprawie reklamy telewizyjnej BGŻ BNP Paribas S.A.

Uchwała Nr ZO 11/18
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/196/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/196/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/192/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług bankowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Szanowni Państwo, nie od dziś wiadomo, że wizerunki czworonogów wykorzystywane w reklamach sprawiają, że promocje wielu produktów stają się atrakcyjniejsze i skuteczniejsze, dlatego takie praktyki powinny być całkowicie zakazane.
W zgłaszanej reklamie Banku BGŻ BNP Paribas w sposób przedmiotowy potraktowana została kura i nie jest to odosobniona, subiektywna opinia o czym świadczy dyskusja pod video opublikowanym na profilu FB marki: (link do fanpage BGŻ BNP Paribas na portalu Facebook)
W przytoczonej reklamie kura jest synonimem telefonu komórkowego, który znosi złote jaja…
Naprawdę w obecnych czasach zdaniem Klienta i Agencji konsument jest takim imbecylem bez wyobraźni, że nie potrafi sobie wyobrazić kury znoszącej złote jajka???
Czy uzasadnione było zdaniem komisji użycie w reklamie kur??? Moim zdaniem Klient i Agencja poszli po najmniej linii oporu i wykazali się absolutnym brakiem taktu i empatii do żywego stworzenia.
Uważam, że należy piętnować takie zachowania i tępić je w zarodku i powyższa reklama stoi w sprzeczności z Kodeksem Etyki Reklamy, rozdział III. PODSTAWOWE ZASADY REKLAMY,
Art. 21 Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo K/196/17 dotyczące skargi konsumenckiej na reklamę telewizyjną aplikacji GoMobile Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) uprzejmie informujemy, że z uwagą przyjęliśmy Państwa pismo. Odnosząc się do przedstawionych zarzutów wyjaśniamy, że w świetle Kodeksu Etyki Reklamy wykorzystanie wizerunku zwierząt w reklamach jest dozwolone, o ile spełnia podstawowe zasady traktowania zwierząt określone w art. 21 tego dokumentu. Wskazują one, że reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt oraz sugerować możliwość ich niehumanitarnego traktowania.
Żadne z tych zastrzeżeń nie znajduje potwierdzenia w świetle zakwestionowanej przez konsumenta reklamy. Użycie wizerunku zwierząt w reklamie Banku miało na celu realizację wizji artystycznej, w której kury zostały przedstawione w formule przenośni, jako synonim telefonu, który to w ramach reklamowanej promocji może przynosić złote niczym kura znosząca jaja. Pokazanych w reklamie sytuacji nie należy zatem odczytywać dosłownie i wprost, a ich ocena powinna być dokonywana w świetle ww. koncepcji twórczej.

Zastosowany w reklamie Banku koncept w żaden sposób nie uchybia jednak godności kur, ani nie propaguje ich niehumanitarnego traktowania. Wyjaśnić także należy, że podczas produkcji reklamy dołożono najwyższej staranności, aby zrealizować zdjęcia z poszanowaniem praw zwierząt, dbałością o ich komfort oraz humanitarne traktowanie. W produkcji wzięło udział aż 10 kur, z czego żadna nie przebywała bezpośrednio na planie zdjęciowym dłużej niż dwie godziny, tak by maksymalnie zminimalizować ich ewentualny stres i niewygody. Zwierzętom zapewniono odpowiednie schronienie, posiłki oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów przez cały okres zdjęć. Żadna z kur nie ucierpiała w wyniku realizacji zdjęć.

Działania związane z powstaniem i produkcją reklamy były zatem wykonywane przez Bank zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy, z należytą starannością oraz z zachowaniem dobrych obyczajów, i wykorzystanych w reklamie zwierząt. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. jako instytucji specjalizującej się w finansowaniu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej, szczególnie zależy na zachowaniu i ochronie przyrody, w tym dobra zwierząt.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zarekomendował, aby reklamodawcy, w trosce o właściwy odbiór przekazu reklamowego przez odbiorców, w reklamach realizowanych przy wykorzystaniu wizerunków zwierząt, rozważyli dodanie informacji, że żadne z prezentowanych zwierząt nie ucierpiało przy realizacji reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.