Uchwała Nr ZO 11/19/7u w sprawie reklamy radiowej sieci sklepów Euro-net

Uchwała Nr ZO 11/19/7u
z dnia 22 stycznia 2019 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 143/18/76u
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/184/18

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,,

na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2019 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 5 grudnia 2018 roku nr ZO 143/18/76u, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/184/18

postanawia oddalić Odwołanie.

1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr 143/18/76u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/184/18.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.
Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.
Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

Ponadto w oparciu o akta sprawy o sygnaturze K/184/18 Zespół Odwoławczy uznał także, iż zawarty w Odwołaniu wniosek o przeprowadzenie nowego dowodu w sprawie poprzez powołanie eksperta z zakresu językoznawstwa nie jest nowym faktem i dowodem. Zespół Odwoławczy zwrócił uwagę, iż zgodnie z pkt. 26 Regulaminu rozpatrywania skarg, podczas posiedzenia przeprowadzone mogą być wyłącznie wnioski dowodowe zgłoszone w skardze i w odpowiedzi na skargę i wskazał, że odpowiedź na skargę nie zawierała wniosku o powołanie eksperta z zakresu językoznawstwa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.