Uchwała Nr ZO 110/13 w sprawie reklamy firmy Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 110/13
z dnia 26 września 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/74/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Przemysław Częstochowski – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/74/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/74/13.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa pasty do zębów Lacalut Active.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„ Reklama promuje przemoc w rodzinie/związku, poprzez pozytywne przedstawienie agresji słownej (słowa \”Oszalałeś!? (…) Zmiataj!\”, agresywny ton bohaterki)..” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie skargi na reklamę produktu o nazwie Lacalut Active, wyemitowanej w dniu 14 czerwca 2013 r. w radiu Tok Fm, wskazuję, iż pismo to zostało podpisane przez Pana Marcina Malinowskiego Manadżera ds. Projektów.
Ze statutu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy (t.j. po zmianach z dnia 30.06.2010 r., § 15) oraz z odpisu KRS 0000253222 Dział 2 , Rubryka 1 wynika w sposób jasny i bezsporny, że w imieniu i na rzecz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy występuje Zarząd lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i Dyrektor Generalny Biura Rady łącznie. Z analizy odpisu KRS 0000253222 nie wynika, że Pan Marcin Malinowski jest upoważniony do występowania w imieniu i na rzecz Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, wobec czego pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. jest bezskuteczne w stosunku do Natur Produkt Zdrovit pod względem formalno-prawnym.
Na marginesie należy wskazać, że skarżący nie udowodnił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości oraz nie przedstawił żadnych dowodów swoich twierdzeń, że reklama produktu o nazwie Lacalut Active, wyemitowana w dniu 14 czerwca 2013 r. w radiu Tok Fm promuje przemoc w rodzinie/związku poprzez przedstawienie agresji słownej słów „oszalałeś” i „zmiataj”, agresywny ton bohaterki, ograniczając się do zacytowania wyciętych z kontekstu poszczególnych słów reklamy.
Twierdzenia skarżącego, iż reklama promuje agresję słowną poprzez wypowiadanie słów „Oszalałeś” i „Zmiataj” są w całości bezzasadne albowiem słowa te nie są powszechnie uznane za obelżywe lub wulgarne. Reklama jest potoczną rozmową pomiędzy dwojgiem dobrze znających się ludzi. Ton wypowiedzi lektorki, jest żywiołowy i spontaniczny, wskazuje jedynie na niezadowolenie z faktu, iż nie otrzymała ona wybranego przez siebie produktu.” – pisownia oryginalna

Podczas posiedzenia ponownie zweryfikowano, że Skarżony został zawiadomiony prawidłowo – zgodnie z pkt. 25 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji i mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie zachęca do nieodpowiedzialnych zachowań.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.