Uchwała Nr ZO 110/18/13o w sprawie odwołania od uchwała od uchwały Nr ZO 86/18/40u sotyczącej reklamy internetowej Replika.eu

Uchwała Nr ZO 110/18/13o
z dnia 4 września 2018 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 85/18/08o
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/92/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke-Ejchart – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 10 lipca 2018 roku nr 85/18/08o dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/92/18

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr ZO 85/18/08o dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/92/18.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Po zapoznaniu się z treścią Odwołania, Zespół Odwoławczy stwierdził, że w jego świetle nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Ponadto, biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi jedynie polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.