Uchwała Nr ZO/110/19/66u w sprawie skargi na reklamę Smart Kid Belt

Uchwała Nr ZO/110/19/66u

z dnia 2 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/169/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,

2) Marta Macke – członek,

3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/169/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej  Smart Kid S.A. z siedzibą w Borzęcin Mały  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/169/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa urządzeń przytrzymujących marki Smart Kid Belt.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Reklama opisuje wyższość urządzenia Smart Kid Belt nad innymi urządzeniami przytrzymującymi dla dzieci (foteliki, podstawki)

Treść skargi: Producent urządzenia Smart Kid Belt w moim odczuciu nie posiada podstaw do reklamowania swojego urządzenia jako najbezpieczniejszego na rynku. Prezentuje wyniki testów dynamicznych stosując reklamę porównawczą, jednak bez podania źródła badań do których porównuje swoje urządzenie. Na stronie producenta można znaleźć dynamiczny test porównawczy z fotelikiem samochodowym nieznanej marki, jednak w moim odczuciu na jego podstawie nie ma możliwości określić, że urządzenie jest bezpieczniejsze niż foteliki w ogóle. Dodatkowo urządzenie to jest dopuszczone do sprzedaży zgodnie z regulaminem UNECE nr 44/04. Na rynku istnieją foteliki samochodowe zgodne z regulaminem UNECE nr 129, który został wprowadzony jako bardziej wymagający i posiadający więcej testów dynamicznych (uderzenie w bok pojazdu). W moim odczuciu producent twierdząc, że jego urządzenie jest bezpieczniejsze niż foteliki wprowadza konsumenta w błąd, gdyż porównuje wyłącznie jeden parametr, podczas gdy na rynku są foteliki spełniające rygorystyczniejsze  wymogi (R129) takie jak Besafe izi Flex i-size czy Jane iQuartz. Urządzenie Smart Kid Belt z racji nie posiadania żadnej ochrony przed uderzeniem bocznym nie spełnia wymogów regulaminu R129. Takie porównania, bez podania źródeł, modeli porównawczych, mówiące wprost że urządzenie jest bezpieczniejsze niż ogół innych urządzeń wprowadza klienta w błąd oraz jest bezpodstawne. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z poniższymi normami Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1.

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu spółki pod firmą Smart Kid S. A. z siedzibą w Borzęcinie Małym, pełnomocnictwo w załączeniu, uprzejmie wskazuję, iż mój Mocodawca wyraża zgodę na rozpoznanie skargi w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku. Jednocześnie wnoszę o:

1)           oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia przez Smart Kid S.A norm Kodeksu Etyki Reklamy z 19.01.2018 roku;

2)           przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów:

a)           sprawozdania z badań nr BLB.069.19B sporządzonego przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji z 24.04.2019 roku,

b)           zaświadczenia o udzieleniu homologacji o numerze E20 44R-04 4013 wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

c)            wyników testów zderzeniowych z udziałem manekinów o masie 15 kg, 22 kg oraz 32 kg udostępnionych na stronie stronie internetowej pod adresem https://smartkidbelt.com/pl/6-testy,

d)           analiza wykresów przeciążeń dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://smartkidbelt.com/piy6~testy;

e)            wyników z raportu z Calspan z 18.07.2017 roku

– na okoliczność niezasadności twierdzeń zawartych w skardze, tj. że Smart Kid S.A. reklamuje swój produkt z naruszeniem powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych oraz niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji;

3)           zasięgnięcie opinii eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, który po zapoznaniu się z materiałami postępowania, a przede wszystkim wynikami testów zderzeniowych wypowie się co faktu, czy treść zamieszczonego komunikatu reklamy przedstawia rzetelnie wyniki przeprowadzonych testów zderzeniowych, tym samym nie nadużywa zaufania odbiorcy albo wykorzystuje jego brak doświadczenia lub wiedzy w zakresie w jakim ukazuje odbiorcy dane dotyczące przeciążeń działających w momencie zdarzenia na ciało dziecka przy użyciu urządzenia Smart Kid Belt, a także w przypadku użycia fotelika samochodowego czy podkładki.

UZASADNIENIE

Spółka Smart Kid S.A. jest producentem urządzenia przytrzymującego Smart Kid Belt dedykowanego dla dzieci z grupy 2 i 3 w wieku od 4 do 12 lat, ważących od 15 do 36 kg. Produkt przeznaczony jest do przewozu dzieci w samochodzie przodem do kierunki jazdy. Przystosowany jest do wpięcia bezpośrednio do taśmy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. Urządzenie Smart Kid Belt posiada homologację o numerze E20 44R-04 4013 wydaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Ponadto przeszło szereg testów dynamicznych, które przeprowadzone były zgodnie z regulaminami ECE 4404 i FMVSS 213. Dodatkowo należy wskazać, że stosowanie urządzenia przytrzymującego Smart Kid Belt jest zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie ruchu drogowego, na skutek uzyskania prrzez produkt stosownej homologacji oraz pozytywnych wyników testów.

Działanie urządzenia Smart Kid Belt zostało sprawdzone w instytutach badawczych, takich jak PIMOT czy Calspan. Raporty podsumowujące przeprowadzone testy jasno ukazują, że użycie Smart Kid Belt znacznie obniża przeciążenia zagrażające zdrowiu i tyciu dzieci w razie wypadku. Wyniki badań przedstawiają czytelne i zrozumiałe liczby, obrazujące rzeczywiste siły działające na ciało zapięte w Smart Kid Belt. W przypadku Smart Kid Belt przeciążenia G oddziałujące podczas zderzenia na dziecko wynoszą ok. 40 G, podczas gdy maksymalna dopuszczana wartość to 53 G. Poza certyfikatem ECE 44, Smart Kid Belt posiada także certyfikat FMVSS 213, wydawany przez Amerykański instytut badawczy, dzięki któremu Smart Kid Belt może być używany w USA i Kanadzie.

Podkreślenia wymaga fakt, że bezpieczeństwo dzieci przewożonych w urządzeniach przytrzymujących mierzy się, przeprowadzając testy dynamiczne i analizując ich wyniki. Smart Kid S.A. jako jedyna firma na świecie dzieli się takimi raportami z klientami. Dzięki temu mogą oni porównać wyniki testów różnych urządzeń i wybrać te najbezpieczniejsze. Urządzenie jest dostępne już niemal na całym świecie, w związku z czym pas jest nieustannie testowany kilkukrotnie każdego miesiąca w instytutach na całym świecie.

W oparciu o przeprowadzane testy w państwowych instytucjach, Smart Kid S.A wykazuje, że Smart Kid Belt jest urządzeniem zdecydowanie bezpieczniejszym od innych urządzeń przytrzymujących. Wniosek taki pozwala wyprowadzić analiza przeciążeń jakie podczas zderzenia działają na dziecko. Żaden producent fotelików nie ujawnia natomiast konsumentowi takich danych. Producenci fotelików posiłkują się przyznanymi certyfikatami i ilością przyznanych gwiazdek, nie odnoszą się do faktów i w ten sposób wyrażają opinie, nie dokonując analizy wartości przeciążeń, jakie podczas zderzenia działają na dziecko zapięte w fotelik samochodowy.

Wszystkie powołane powyżej wyniki testów uprawniają producenta do formułowania tezy, że Smart Kid S.A. jest na rynku polskim producentem najbezpieczniejszego urządzenia przytrzymującego jakim jest Smart Kid Belt.

Dowód:

1)           sprawozdanie z badań nr BLB.069.19B sporządzone przez Przemysłowy Instytut

Motoryzacji z 24.04.2019 roku;- zaświadczenie o udzieleniu homologacji o numerze

E20 44R-04 4013 wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;

2)           wykresy przeciążeń;

3)           raport z Calspan z 18.07.201/7 roku;

4)           wyniki testów zderzeniowych z udziałem manekinów o masie 15 kg, 22 kg oraz 32 kg

W odniesieniu do przesłanej kopii komunikatu z profilu Smart Kid Belt z 25.04.2019 roku zamieszczonego na portalu społecznościowym facebook.pl, pragnę wskazać, że w ocenie Zarządu Spółki nie narusza on powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy. Treści zawarte w komunikacie są poparte wynikami przeprowadzonych testów zderzeniowych, które producent udostępnia do wiadomości Konsumenta i na jego potrzeby dokonuje rzetelnej oceny wyników przeprowadzonych testów, w takim przekazie aby był on dla niego zrozumiały, nie nadużywał jego zaufania, ani też wykorzystywał braku doświadczenia lub wiedzy. Komunikat w swej treści czyni zadość wymaganiom w zakresie w jakim Kodeks Etyki Reklamy definiuje i dopuszcza możliwość stosowania w art. 11 reklamy porównawczej lub reklamy o charakterze porównawczym.

Odnosząc się natomiast do treści samej skargi zauważyć należy, że zarzuty w niej sformułowane nie pozwalają na ich weryfikację, gdyż są bardzo ogólnikowe i stanowią bezzasadną polemikę z rzetelnie przedstawionymi wynikami testów przez producenta Smart Kid Belt. Całość skargi opiera się na nieuprawnionych odczuciach Skarżącego, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wskazać także należy, że zgodnie art. 11 pkt 6 powoływanego Kodeksu „reklama o charakterze porównawczym nie może w nieuzasadniony sposób, sprzeczny z postanowieniami Kodeksu, a w szczególności z treścią ust. 1, 2 i 5 używać pełnej lub skróconej firmy, nazwy, symbolu graficznego lub innych oznaczeń indywidualizujących, przynależnych zgodnie z prawem do innego podmiotu oraz wykorzystywać jego dobrego imienia. Reklama porównawcza, poprzez użyte w niej środki wyrazu, nie może dyskredytować lub ośmieszać konkurenta oraz dotyczących go okoliczności, stawiając w złym świetle jego osobę lub produkt”. Z uwagi na treść tej normy nieuzasadniony jest zarzut Skarżącego, że testy dynamiczne dostępne na stronie zostały przeprowadzone z fotelikiem samochodowym nieznanej marki, a to w ocenie Skarżącego stanowi wprowadzenie Klienta w błąd i jest bezpodstawne.

W sytuacji gdyby koniecznym stało się zasięgnięcie wiedzy specjalistycznej, wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii eksperta z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który po zapoznaniu się z materiałami niniejszego postępowania, a w szczególności z udostępnionymi wynikami testów zderzeniowych wypowie się, czy treść zamieszczonego komunikatu rzetelnie przedstawia wyniki przeprowadzonych testów zderzeniowych i tym samym nie nadużywa zaufania odbiorcy albo wykorzystuje jego brak doświadczenia lub wiedzy w zakresie w jakim ukazują on dane dotyczące przeciążeń działających w momencie zdarzenia na ciało dziecka przy użyciu urządzenia Smart Kid Belt, a także w przypadku utycia fotelika samochodowego czy podkładki.

Zarząd Smart Kid S.A. stoi na stanowisku, że kwestionowany komunikat został sporządzony w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami tynkowymi, mając na względzie promowanie najwyższych standardów etycznych oraz dobrych praktyk rynkowych w zakresie promowania Smart Kid Belt. Ponadto Zarząd wyraża, nadzieje, że złożone wyjaśnienia pozwolą na bezstronne i rzetelne dokonanie oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o oddalenie skargi wobec braku faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z 19.01.2018 roku przez Smart Kid S.A. w przekazie udostępnionym na profilu Smart Kid Belt z 25.04.2019 roku zamieszczonym na portalu społecznościowym  facebook.pl oraz w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej poświęconej urządzeniu Smart Kid Belt, tj. https://smartkidbelt.com/pl/.

Załączniki :

1)           odpis pisma wraz z załącznikami;

2)           pełnomocnictwo;

3)           sprawozdanie z badań nr BLB.069.19B sporządzone przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji z 24.04.2019 roku;

4)           zaświadczenie o udzieleniu homologacji o numerze E20 44R-04 4013 wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;

5)           wykresy przeciążeń;

6)           raport z Calspan z 18.07.2017 roku;”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) i ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści, które mogą nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego prezentowane w reklamie dane były komunikowane w reklamie prawidłowo.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.