Uchwała Nr ZO/110/21o z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/175/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Małgorzata Domaszewicz – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Jeździeckiemu Klubowi Przybyszewo. z siedzibą w miejscowości Leszno, zwany dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/175/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w przekazie reklamowym dopuszczono się przedstawienia cyt. wizerunku upadlającego, poniżającego, seksistowskiego i wulgarnego wobec dziewcząt i kobiet. Jak wskazał Skarżący, derki z logotypami klubu są wykorzystywane podczas zawodów, noszą je konie pod amazonkami. Zdaniem Skarżącego, tego rodzaju przekaz reklamowy cyt. wręcz prowokuje do kpin, żartów i niewłaściwych zachowań wobec młodych jeźdźczyń.
Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Po dokonaniu dogłębnej analizy materiału dowodowego w sprawie, Zespół Orzekający doszedł do wniosku, iż skarga zasługuje na uwzględnienie zważywszy na fakt skrajnie dyskryminującego oraz przedmiotowego przedstawienia postaci kobiecej w logotypie reklamodawcy.

Zespół Orzekający pragnie jednoznacznie potępić tego rodzaju próbę humorystycznego podejścia do rzeczywistego problemu uprzedmiotowienia postaci kobiet w reklamie.

Jednocześnie Zespół Orzekający nie dopatrzył się w skarżonym przekazie reklamowym działań mogących wskazywać na zachęcanie od przemocy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak.