Uchwała Nr ZO 111/18/14o w sprawie reklam internetowych szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia

Uchwała Nr ZO 111/18/14o
z dnia 12 września 2018 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawach o sygn. akt:
K/126/18 i K/127/18

Uchwała KER – w sprawie skarg na przekazy reklamowe nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Jarosław Kończak– przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”
MW Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

Łączne rozpatrywanie skarg o sygn. akt: K/126/18 i K/127/18 nastąpiło na podstawie decyzji podjętej stosownie do pkt. 5 lit. d) Regulaminu rozpatrywania skarg.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 12 września 2018r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył dwa zgłoszenia Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianych reklam internetowych obozów piłkarskich FCBEscola Varsovia, prowadzonych przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżone w powyższy sposób reklamy:

– były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– są zgodne z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniane przekazy reklamowe nie naruszają dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nich wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że obydwie reklamy były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawierają treści nadużywających zaufania lub wykorzystujących brak wiedzy odbiorców ani treści wprowadzających odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanych obozów piłkarskich.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazów reklamowych wskazanych powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzach, zarzucających im:

Wniosek w sprawie o sygn. akt K/126/18

„Pod następującym linkiem:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1742288665890510&id=649361865183201&_rdr umieszczona jest reklama obozów piłkarskich szkółki piłkarskiej FCBEscola Varsovia. Jednakże, reklama ta mówi o tym, że jest to «oficjalny obóz» sławnego klubu FC Barcelona, co nie jest prawdą. Szkółka FCBEscola Varsovia posiada wykupioną licencję klubu FC Barcelona na używanie jego logo w Polsce, natomiast wszystkie (wyjazdowe – jak ten w powyższej reklamie jak i stacjonarne) obozy szkółki FCBEscola Varsovia są organizowane i nadzorowane właśnie przez FCBEscola Varsovia. W ramach licencji FCBEscola Varsovia ma dostęp do koordynatora technicznego z barcelońskiej siedziby szkółki FCBEscola, ale trenerzy FCBEscola Varsovia – również w trakcie wszystkich obozów FCBEscola Varsovia – to Polacy, którzy nigdy nie pracowali w macierzystym oddziale FCBEscola w Hiszpanii (w FCBEscola Varsovia jest jeden trener pochodzący z Hiszpanii, ale jest on zatrudniony przez FCBEscola Varsovia i nie jest reprezentantem kadry hiszpańskiej FCBEscoli).

Pod poniższym linkiem z kolei dostępny jest wykaz wszystkich oficjalnych obozów dla dzieci klubu FCBarcelona. Są to obozy, na których kadra w 100% pochodzi z macierzystej siedziby szkółki FCBEscola w Barcelonie i tam właśnie na codzień pracuje. Jest to link z oficjalnej strony internetowej klubu FC Barcelona:
https://fcb-escola.fcbarcelona.com/camps/fcbescola-camp-international

W związku z powyższym, reklama zamieszczona przez szkółkę FCBEscola Varsovia wprowadza odbiorców w błąd, ponieważ sugeruje, że w Polsce odbywają się oficjalne obozy nadzorowane przez klub FC Barcelona, co nie jest prawdą. Ponieważ opinia publiczna w Polsce jest bardzo chłonna, odbiorcy najprawdopodobniej sądzą, że posyłając swoje dzieci na tak zareklamowany obóz, umożliwią swoim dzieciom uczenie się od hiszpańskiej kadry klubu FC Barcelona, co nie jest prawdą.

Ponadto, kadra na obozach FCBEscola to polscy trenerzy przeszkoleni przez hiszpańskiego koordynatora, ale ani koordynator ani trenerzy nigdy nie trenowali sami w akademii piłkarskiej klubu FC Barcelona – La Masii – a jednak taka reklama może sugerować, że mamy do czynienia z kadrą, która ma doświadczenie w osobistym trenowaniu w klubie FC Barcelona.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Wniosek w sprawie o sygn. akt K/127/18
„www.fcbcamp.pl Podana strona internetowa jest w całości poświęcona obozom piłkarskim organizowanym przez szkółkę FCBEscola Varsovia. Jednakże, wprowadza ona w błąd, ponieważ w zakładce ‘Nasz camp’, w sekcji ‘Program ramowy’ jest podana m.in. następująca informacja:
Dzień I:
15.00 – 16.00 – Spotkania organizacyjne z trenerami FCB.
Jest to widoczne pod tym linkiem:
http://fcbcamp.pl/index.php/nasz-camp

Powyżej przytoczony fragment tekstu zamieszczonego na tej stronie sugeruje, że trenerzy, którzy zajmować się będą dziećmi na tym obozie to trenerzy z barcelońskiej siedziby sławnego klubu FC Barcelona. Jest to jednak zupełną nieprawdą, ponieważ wszyscy trenerzy pracujący w polskiej szkółce FCBEscola Varsovia są zatrudnieni w Polsce i są Polakami, którzy nigdy ani nie pracowali w hiszpańskiej siedzibie klubu FC Barcelona bądź w jego hiszpańskiej szkółce piłkarskiej, nie byli też nigdy zawodnikami sławnej akademii piłkarskiej klubu FC Barcelona – akademii La Masia. W polskiej szkółce FCBEscola Varsovia jest jedynie jeden trener niepochodzący z Polski, ale jest on zatrudniony w Polsce i nie jest trenerem pracującym w barcelońskiej szkółce FCBEscola.

Oficjalne obozy dla dzieci klubu FC Barcelona, w których trenerami są trenerzy na codzień pracujący w szkółce FCBEscola w Barcelonie dostępne są w następującym wykazie na stronie hiszpańskiego klubu FC Barcelona:
https://fcb-escola.fcbarcelona.com/camps/fcbescola-camp-international

Są to jedyne obozy prowadzone przez trenerów FCB, w przeciwieństwie do informacji podanych na stronie www.fcbcamp.pl przez szkółkę piłkarską FCBEscola Varsovia, która sugeruje, że jej obozy też prowadzone są przez trenerów pracujących na codzień w klubie FC Barcelona.

Jest to kolejna mylna reklama szkółki FCBEscola Varsovia, która szkodzi zarówno finansom jak i renomie dobrych, rdzennie polskich klubów, ponieważ nieuczciwym marketingiem przyciąga do siebie klientów.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy obydwu przekazów reklamowych pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wnioskach dotyczących reklam internetowych, podniesiono naruszenie przez reklamy powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

– „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu
do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,
pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”
(…), zaś
„użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

Zespół nie dopatrzył się w przedmiotowych reklamach naruszenia zasad etyki zawartych w cytowanych powyżej normach Kodeksu.

Zespół uznał, iż obydwie reklamy były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawierają treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosków oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotowe reklamy, jak w osnowie niniejszej Opinii.