Uchwała Nr ZO/111/21u z dnia 10 listopada 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/082/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/054/21

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:
1) Jaromir Sroga – przewodniczący,
2) Elżbieta Kondziola – członkini,
3) Donata Wolińska – członkini, 
 
na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2021 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 16 czerwca 2021 roku nr, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/054/21

postanawia uwzględnić Odwołanie.

 2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:
Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 59 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr … dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/054/21.
Zespół Odwoławczy stwierdził, iż przekaz reklamowy stanowiący podstawę przedmiotowego postępowania nie stanowił przekazu reklamowego w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Odwoławczy jednocześnie pragnie zwrócić uwagę Odwołującego na konieczność takiego formułowania przekazu o charakterze ekologicznym, który będzie jasny oraz precyzyjny.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 63 b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zdania odrębne

Brak.