Uchwała Nr ZO 112/15 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 112/15
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/67/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich– przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/67/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie marketingu bezpośredniego firmy Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/67/15
Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego kosmetyków marki Playboy.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł iż:
„typ reklamy: Marketing Bezpośredni
data emisji: 09.04.2015
czas emisji: 8:30
miejsce emisji: przed wejściem do gimnazjum, Raszyńska 22
produkt: perfumy Playboy
opis reklamy: Znaczek z napisem Playboy : Wyrwij ją!; ulotka z logo Playboy
Treść skargi: Dzisiaj rano przed Gimnazjum (ul Raszyńska 22, Warszawa) trójka
młodych ludzi rozdawała ulotki reklamujące perfumy Playboya rozdając
przy tym znaczek z treścią “Playboy: wyrwij są!” (firma odpowiedzialna za reklamę: Advalue).
Niektóre dzieci, szczególnie dziewczynki były wyraźnie zakłopotane tymi materiałami.
Mimo prośby o nierozdawania tego przed wejściem do szkoły, nie
zaprzestali. Dopiero po interwencji zaniepokojonych rodziców rozdający reklamy rozeszli się.
Możliwe, że podobnie się dzieje pod innymi szkołami.
W prawdzie, reklamowane są perfumy, ale logo i nazwa pisma erotycznego w połączeniu z hasłem “wyrwij ją!” są moim zdaniem niedopuszczalne jako materiały skierowane do dzieci. Jeżeli to nie jest przekład seksualizacji dzieci, nie wiem co nim jest.
Bardzo proszę o interwencję.

załącznik: 5526a10c0edb3-playboy.pdf” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.
„W związku z zarzutami sformułowanymi przez arbitra-referenta na podstawie skargi konsumenckiej, jaka wpłynęła do Biura Rady Reklamy, w imieniu Coty Polska Sp. z o.o. wnoszę o oddalenie skargi w całości ze względu na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy i podnoszę, co następuje:
Na wstępie konieczne jest wskazanie, że marka zapachowa Playboy, oprócz zbieżności nazwy i wyglądu logo, nie ma nic wspólnego z magazynem “Playboy”, na którą to zbieżność powołuje się w skardze konsument. Kosmetyki Playboy to wody toaletowe, dezodoranty, żele pod prysznic i balsamy do ciała i w żadnym razie nie powinny być zestawiane ze wskazanym wyżej magazynem. Nie czyniła tego również reklama, odnośnie której wpłynęła skarga konsumencka. Sama ulotka zachęcała jedynie do wzięcia udziału w loterii promującej kosmetyki Playboy i nie ma w jej treści żadnych odniesień do magazynu o tej samej nazwie. Jeżeli chodzi o użyte na drugiej stronie ulotki hasło reklamowe „Wyrwij ją!”, odnosi się ono do głównego hasła reklamowego ulotki „Zgarnij kasę!” i miało zachęcić do wzięcia udziału w loterii oraz informowało o możliwości wygrania („Zgarnięcia”, „Wyrwania”) nagrody pieniężnej – „ekstra kieszonkowego”. Ponadto podkreślenia wymaga, że udział w loterii osób niepełnoletnich był możliwy dopiero po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego (dowód – regulamin loterii – Załącznik nr 1).

W powyższym kontekście nie można zgodzić się zatem z zarzutami naruszenia przez reklamę art.2, art.4, art.25 i art.32 Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama nie godzi w żaden sposób w dobre obyczaje, nie zawiera treści dyskryminujących. Przedmiotowa loteria była skierowana do osób pełnoletnich, osoby które ukończyły 13 lat mogły brać w niej udział wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Nie można zatem uznać ze względu na reklamowa na akcję promocyjną, że przedmiotowa reklama była skierowana do dzieci lub młodzieży. Niemniej jednak podnieść należy, że w istocie nie zawierała ona treści mogących zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi. Okoliczność zbieżności nazwy i wyglądu logo kosmetyków z magazynem w sytuacji, gdy dotyczy to całkowicie odmiennych produktów, nie może stanowić o naruszeniu przez reklamę wskazanych wyżej artykułów Kodeksu Etyki Reklamy.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust.1, art. 4 i art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama eksponując logo kojarzone z „króliczkiem Playboya” oraz hasło „wyrwij ją” dyskryminuje kobiety.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wykorzystując słownictwo typu „wygraj extra kieszonkowe lub kasę na wakacje” sugeruje, że jest reklamą skierowaną do dzieci i młodzieży. Oceniając przekaz reklamowy w sposób całościowy i biorąc pod uwagę, że ulotki reklamowe były dystrybuowane przed wejściem do gimnazjum, Zespół Orzekający stwierdził, że reklama zagraża fizycznemu, psychicznemu i moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.