Uchwała Nr ZO/113/19/69u w sprawie skargi na reklamę radiową Media Expert

Uchwała Nr ZO/113/19/69u

z dnia 23 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/227/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,

2) Dorota Kotowska-Symes – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/227/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Media Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/227/19.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktów dostępnych w sieci Media Expert.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: W reklamie jest dialog pomiędzy kobietą i mężczyzną, który brzmi mniej więcej “Kto to wszystko wniesie, podłączy i zainstaluje? CI PAnowie z media ekspert!!!”

Treść skargi: W reklamie ewidentnie jest akcent położony na “CI PAnowie z media ekspert”. Tak naprawdę słychać tylko wulgarne określenie żeńskich narządów płciowych i to chyba ma przyciągnąć uwagę…” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skargi w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę informując, że:

„Szanowni Państwo, Działając w imieniu mojej Mocodawczyni, spółki Media Expert Sp. z o.o. (pełnomocnictwo w załączeniu), niniejszym informuję, że moja Mocodawczyni wyraża wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy i Regulamin Rozpatrywania Skarg i jednocześnie oświadczam, że z uwagi na kuriozalny charakter skargi, której treść nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek merytorycznej polemiki i przedstawienia rzeczowych argumentów odmawiam złożenia wyjaśnień.

Moja Mocodawczyni wskazuje, że przedmiotowa skarga została oparta wyłącznie na absurdalnych i skrajnie subiektywnych odczuciach skarżącego, które nie znajdują jakiejkolwiek podstawy w rzeczywistości. Rzeczowa polemika z niedorzeczną interpretacją reklamy zaproponowaną w skardze byłaby w jej odczuciu wyłącznie groteskowa. Złożona skarga w ogóle nie powinna stać się przedmiotem orzekania Komisji Etyki Reklamy jako oczywiście bezzasadna i nie mająca nic wspólnego z ochroną interesu publicznego. Mój Mocodawca ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że skarga, której jedyną podstawą jest chorobliwa wyobraźnia jej autora została przez Komisję przyjęta do rozpoznania. Nie powinno stawiać się znaku równości pomiędzy przypadkami wybujałych i niezwykłych skojarzeń odbiorcy reklamy a przypadkami rzeczywiście wymagającymi rzeczowej oceny w interesie dobra publicznego.

Moja Mocodawczyni pragnie równocześnie podkreślić, że w jej przekonaniu prowadzenie działalności reklamowej zgodnie z zasadami etyki jest obowiązkiem każdego reklamodawcy. Uważa również, iż każdy podmiot naruszający te zasady powinien ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. W przypadku złożenia skargi, której przedmiotem byłoby zachowanie mojej Mocodawczyni, które hipotetycznie mogłoby budzić uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia zasad odpowiedzialnej reklamy, złożyłby ona stosowne wyjaśnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że w niniejszej sprawie nie można mówić o żadnych racjonalnych wątpliwościach dotyczących zgodności zaskarżonej reklamy z prawem czy dobrymi obyczajami. Złożenie wyjaśnień legitymizowałoby jedynie zasadność wniesienia skargi i przydawało jej waloru powagi, no co moja Mocodawczyni nie może się zgodzić.

Zał. pełnomocnictwo” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół  Orzekający Zespół uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością  i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.