Uchwała Nr ZO/113/21u z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/168/21, KER/169/21, KER/171/21, KER/174/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Dziwulska – Przewodnicząca;
• Anna Gumkowska – członkini;
• Jacek Pawlak – członek;

na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r., po rozpatrzeniu połączonych skarg o sygnaturach akt KER/168/21, KER/169/21, KER/171/21, KER/174/21 złożonych na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie


W ocenie Zespołu Orzekającego nie jest on właściwym podmiotem do rozpatrywania skarg dotyczących zdarzeń, które mogą stanowić próbę oszustwa. Zespół Orzekający pragnie wskazać możliwość złożenia przez Skarżących odpowiednich wniosków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Zespół Orzekający pragnie ponadto podkreślić, iż Rada Reklamy planuje dodatkowo samodzielnie zwrócić się w ww. sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ze względu na powtarzalność skarg w tym zakresie.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżących doszło do próby oszustwa wobec potencjalnych klientów zainteresowanych dokonaniem inwestycji. Skarżący wskazali na wykorzystanie wizerunku znanej firmy oraz tożsamego przekazu wobec innego przekazu reklamowego widniejącego już w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wizerunku podobnej, co ORLEN SA, firmy.

Zdania odrębne

Brak.