Uchwała Nr ZO 115/15 w sprawie reklamy firmy SAAS Media


Uchwała Nr ZO 115/15
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/60/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/60/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy SAAS Media z siedzibą w Sochaczewie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/60/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa druku wielkoformatowego przedstawiająca mężczyznę obnażającego się przed przerażoną kobietą i opatrzona hasłem „POKAŻEMY CI NAPRAWDĘ WIELKI FORMAT”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Mężczyzna obnaża się przed kobietą.

Treść skargi: Reklama sięga poniżej pasa. Obraża mnie jako kobietę, stawia kobiety w roli przedmiotu. Może nawoływać do działań przeciwko słabszym. Może deprawować młodocianych i dzieci dając im do myślenia i zaszczepiając złe nawyki.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu SAAS Media z siedziba w Sochaczewie (Skarżony), w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/60/15 pragniemy zająć następujące stanowisko w sprawie:
Zdaniem skarżonego skarga jest bezzasadna.
Zarzuty podniesione w skardze można usystematyzować w następujący sposób:
1. Zarzut uprzedmiotowienia, dyskryminowania kobiety;
2. Zarzut nawoływania do działań przeciwko słabszym;
3. Zarzut możliwej deprawacji młodocianych.
Ze stanowiska arbitra-referenta wynikają dodatkowo:
4. Zarzut braku należytej staranności, sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz brak społecznej odpowiedzialności w powiązaniu z:
5. Dostępnością reklamy wśród dzieci.

W opisie reklamy skarżący użył następujących słów: “Mężczyzna obnaża się przed kobietą”. Przypomnę, iż wg Słownika Języka Polskiego wyrażenie “obnażać się” oznacza “1. rozbierać lub odsłaniać kogoś; 2. pokazywać prawdę o czymś; czynić jawnym; 3. pokazywać intymne części ciała, rozbierać się”. Zaskarżona reklama w najmniejszym stopniu nie przedstawia intymnych części ciała, odsłaniania kogoś/czegoś czy ukazywania prawdy o kimś/czymś. Skarżony pragnie podkreślić, ze w zakwestionowanej reklamie nie występuje nagość, jedynymi odsłoniętymi częściami ciała są łydki mężczyzny. Nie występują także słowa, czy sytuacje rozumiane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami (podniesione w zarzucie arbitra- referenta).
Odnośnie zarzutu pierwszego i drugiego (dyskryminowanie, uprzedmiotowienie kobiety, nawoływanie do działań przeciwko słabszym) Skarżony uważa, ze nie zachodzą przesłanki umożliwiające potwierdzenie zarzutów stawianych przez Skarżącego, jakoby zakwestionowana reklama miała “stawiać kobiety w roli przedmiotu” czy nawoływać do nagannych działań przeciwko osobom słabszym. Skarżony chciałby podkreślić, ze wskazana w piśmie reklama ma charakter humorystyczny i nie jest w żadnym stopniu poważną deklaracja jakichkolwiek przekonań, a już na pewno nie dyskryminacji kobiet.
Również zarzut deprawowania młodocianych oraz podnoszony przez arbitra- referenta zarzut niezgodności zakwestionowanej reklamy z art. 25 i 32 Kodeksu Etyki Reklamy jest według Skarżonego bezzasadny. Skarżony podnosi argument, że kluczową rolą każdej reklamy jest upublicznienie kwestii reklamowych. Dodać należy, że w trakcie wyboru miejsca ekspozycji reklamy wzięto pod uwagę lokalizacje szkół, przedszkoli, żłobków czy kościołów.
Odnośnie zarzutów braku należytej staranności, sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz brak społecznej odpowiedzialności Skarżący podnosi, iż zarówno treść reklamy jak i sposób ukazania modeli nie narusza poczucia dobrego smaku i przyjętych w społeczeństwie norm. Ponadto całość grafiki reklamowej oraz tekst nie naruszają norm Kodeksu Etyki Reklamy.
Mając powyższe na uwadze w ocenie SAAS Media nie doszło do żadnego naruszenia zasad reklamy. Skarżący ma nadzieje, ze przedstawione wyjaśnienia są wyczerpujące i w pełni oddaj a intencje w przedmiocie treści reklamy.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami, gdyż sugerując zachowania ekshibicjonistyczne promuje negatywne wzorce nieakceptowane społecznie. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że obnażanie się i demonstrowanie ciała obcym osobom, które się tego nie spodziewają i są tym faktem nieprzyjemnie zaskoczone i przerażone jak przedstawiona w reklamie kobieta, jest społecznie nieakceptowane, a użycie w reklamie hasła „POKAŻEMY CI NAPRAWDĘ WIELKI FORMAT” dodatkowo potęguje negatywny odbiór grafiki zawartej w reklamie.

Jednocześnie, Zespół Orzekający uznał, że reklama nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży i nie dyskryminuje kobiet.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.