Uchwała Nr ZO 116/15 w sprawie reklamy firmy tesa tape Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 116/15
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/75/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/75/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/75/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna taśmy montażowej Powerbond Ultrastrong (Super Mocna).

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt pojawiania się w reklamach emitowanych przez różne telewizje wzorców zachowań, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia. W reklamie taśmy klejącej firmy Tesa pokazywane jest przyklejanie taśmą klejącą półki do ściany. Reklama sugeruje, że mocowanie jest pewne i mocne. Odrobina rozsądku i praktyki wystarcza żeby zrozumieć, że o sile mocowania półki do ściany nie decyduje taśma, gdyż nawet najlepsza taśma odklei się od ściany wraz z farbą, pod pewnym nawet niedużym obciążeniem. W reklamie nie robi się zastrzeżeń, na temat powierzchni ściany. Użytkownik ma prawo potraktować reklamę jako instrukcję, gdyż taki ma właśnie charakter. Jeśli powiesi w ten sposób wysoko półkę na ścianie malowanej farbą klejową i postawi na półce coś ciężkiego, to może się to skończyć poważnym wypadkiem. A na zdrowy rozsądek i inteligencję techniczną przeciętnego obywatela nie ma co liczyć, zwłaszcza gdy podpowiada się mu pozornie proste i skuteczne rozwiązanie.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 6 sierpnia 2015 niniejszym pragnę udzielić Państwu wszelkich wyjaśnień związanych z otrzymaną skargą konsumencką dotyczącą naszego filmu reklamowego prezentującego niezwykłe właściwości taśmy montażowej tesa Powerbond Ultrastrong (Super Mocna).
Na początek chcę podkreślić, iż wszelkie uwagi konsumentów są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy stale poprawiać jakość produktów oraz naszą komunikację z odbiorcami.
Podstawowym zarzutem w emailu skierowanym do Państwa jest domniemanie o potencjalnym zagrożeniu zdrowia spowodowanym skutkiem błędnego montażu półki (lub innego elementu) do ściany pokoju.
Nadawca podważa siłę mocowania taśmy tesa Powerbond Ultrastrong kwestionując jakość potencjalnego podłoża, konkretnie powierzchni ściany. Jednocześnie sugeruje, że mocniej obciążona półka może się odkleić. W ostatnich zdaniach Nadawca podważa również rozsądek i inteligencję naszych konsumentów.
Odpowiadając konkretnie do zastrzeżeń Nadawcy:
1. Cytat z przesłanego emaila już dość jasno odpowiada, dlaczego zarzut Nadawcy jest niewłaściwy; cyt.: „…, że o sile mocowania półki do ściany nie decyduje taśma,…”
Jeśli taśma nie decyduje – to dlaczego Nadawca składa skargę na naszą reklamę?
2. Taśma tesa Powerbond Ultrastrong jest ekstremalnie mocna i wytrzymuje połączenia do 100 kg na 1m taśmy co jest jasno podane na froncie produktu. Z tyłu opakowania jest zawarta instrukcja zastosowania z większą ilością szczegółów technicznych w tym także informacje o wymaganiach dotyczących powierzchni.
Wykaz najczęściej zadawanych pytań, dodatkowe dane oraz porady są przekazane na naszej stronie internetowej – stąd i nasz adres internetowy w reklamie (www.tesa.pl), zachęcający do odwiedzenia.
3. Kwestia ściany poruszona w emailu: cyt. „…nawet najlepsza taśma odklei się od ściany wraz z farbą”.
Z naszych doświadczeń oraz informacji otrzymanych od Klientów, z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie jest to prawda. Jeśli podłoże spełnia wymagania określone w instrukcji użycia produktu, w tym dotyczące dobrze pomalowanej ściany – półka lub inny obiekt będzie wisiał przez wiele, wiele lat.
Jednocześnie jest całkowicie zrozumiałe, że jeśli wskazane przez nas warunki nie zostaną spełnione lub podłoże jest niewłaściwe to półka się odklei. Tym samym pragnę zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotną sprawę – producent i dystrybutor produktów tesa nie możemy być odpowiedzialni za jakość podłoża. Podobnie jak każdy producent gwoździ, kołków, kleju itp.
4. Nasz produkt był testowany między innymi w dwóch bardzo popularnych serwisach konsumenckich. Wzbudził podziw i akceptację. Mocowana była półka podawana ekstremalnym obciążeniom, znacznie większym niż podane przez nas 100kg/1m.
Uprzejmie proszę o poświęcenie chwili i sprawdzenie testów w następujących odnośnikach: “AdBuster”: https://www.youtube.com/watch?v=_v6iBU-kcqs 
„5 Sposobów na…” : https://www.youtube.com/watch?v=UMr8wW9_BTs
5. Ostatnia sprawa poruszona w emailu: cyt. „…a na zdrowy rozsądek i inteligencję przeciętnego obywatela nie ma co liczyć… W zasadzie powinienem pozostawić to stwierdzenie bez komentarza. Dodam, iż do obecnej chwili nie otrzymaliśmy żadnej potwierdzonej reklamacji konsumenckiej. Przeprowadziliśmy już dwie kampanie reklamowe, łącznie wydając ok. 3000 GRP – to jest bardzo dużo emisji. Firma tesa tape Sp. z o.o. szanuje każdego Konsumenta i wsłuchuje się w uwagi i komentarze.
Mam nadzieję, że wyżej wymienione aspekty jasno pokazują bezzasadność skargi Nadawcy emaila. Jeśli nadal macie Państwo wątpliwości lub dodatkowe pytania jestem bardzo chętny udzielić wszelkich odpowiedzi.
I na koniec jeszcze jedna sprawa. Nasz produkt jest całkowicie innowacyjny, łamiący stary, tradycyjny stereotyp: „tylko mocowanie przy pomocy wiertarki jest pewne i mocne”. To właśnie dlatego świadomie w reklamie pokazujemy osobę z wiertarką.
Technologia molekularna zastosowana w masie klejącej taśmy tesa Powerbond Ultrastrong jest wynikiem wieloletniej pracy inżynierów oraz przeprowadzonych badań i testów. Ten oraz inne produkty marki tesa są oferowane i cenione na całym świecie. Identyczna kampania reklamowa taśmy tesa Powerbond Ultrastrong była prezentowana w wielu krajach (m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy) w tym samym okresie bez jakichkolwiek zastrzeżeń, ani ze strony mediów i ich organów ani ze strony konsumentów.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że bardzo nam zależy na Państwa pozytywnej opinii, a w szczególności na dobrej opinii naszych Klientów.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani też nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała cechy reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.