Uchwała Nr ZO 116/17 w sprawie reklamy internetowej promocji perfum w Empik

Uchwała Nr ZO 116/17
z dnia 30 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/149/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Monika Masewicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/149/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/149/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa perfum dostępnych na stronie sklepu internetowego empik.com.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama przedstawia 2 mężczyzn oraz flakonik perfum obok. Jeden mówi do drugiego «Przysięgam dopiero teraz odkryłem te 1,5 miliona… produktów na empik.com» a drugi mu odpowiada «Nie mów że nie wiedziałeś…»
Reklama ma napis zrobiony tak że sugeruje że wszystkie perfumy są przecenione -50 %, gdy tymczasem tylko niektóre są objęte promocją. Poza tym w reklamie jest napisane że produktów w sieci empik jest 1,5 miliona ale niżej możemy już przeczytać że jest ponad 1,5 miliona. Tylko niektóre przedmioty zostały przecenione (co było widać ponieważ normalnie wyświetla się że produkt jest objęty promocją), informację że produktów jest ponad 1,5 miliona znalazłem na stronie empik.com.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter – referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku ze skargą konsumenta dotyczącą reklamy internetowej «Perfumy – Ojciec Chrzestny», doręczoną Empik S.A. («Empik») 11 października 2017 r., przedstawiamy poniżej szczegółowe stanowisko Empik odnośnie skargi i wnosimy o jej oddalenie w całości.

UZASADNIENIE
Istotą zarzutu sformułowanego na podstawie skarg konsumenckich jest nadużywanie zaufania odbiorcy oraz wykorzystywanie ich braku wiedzy lub doświadczenia, co w konsekwencji wprowadza odbiorcę w błąd.

W ocenie Empik skarga jest niezasadna i jako taka podlega oddaleniu.

1. Firma Empik działa z należy tą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Jednym z kluczowych aspektów działalności Empik jest prowadzenie reklamy szeregu marek dóbr szybkozbywalnych. Empik jest w czołówce, jeśli chodzi o wydatki i intensywność internetowych kampanii reklamowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku reklamy spowodowało wykształcenie w ramach Empik mechanizmów optymalizacji efektywności reklam, przy jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Co więcej, w prowadzonej działalności reklamowej, podmioty z Grupy Empik, oprócz obowiązujących przepisów prawa oraz kodeksów dobrych praktyk, przyjęły na siebie także szereg innych dobrowolnych wewnętrznych zobowiązań, celem których jest ochrona konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu efektywności reklamy (m.in. przyjęcie w ramach procedury przestrzegania podręcznika dot. ochrony praw konsumenta).
Empik w sposób ścisły przestrzega powyższych zobowiązań.
Powyższe okoliczności świadczą o tym, że Empik działa w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Reklama nie narusza dobrych obyczajów ani zasad uczciwej konkurencji. Wobec braku zasygnalizowania w skardze, jaki dobry obyczaj lub jaka zasada uczciwej konkurencji miałyby być przez reklamę naruszona, dalsza polemika z tym zarzutem jest utrudniona.

2. Reklama nie wprowadza w błąd poprzez wykorzystywanie zaufania odbiorcy i braku doświadczenia lub wiedzy
Przedmiotowa promocja reklamowana była za pomocą niżej przedstawionego poniżej banneru reklamowego.

aa

Na wyżej przedstawionym banerze przedstawionych jest dwóch mężczyzn oraz flakon perfum. Jeden z nich mówi do drugiego (co jest pokazane poprzez dymki z napisami) «Przysięgam dopiero teraz odkryłem te 1,5 mln… produktów na empik.com» a drugi mu odpowiada «Nie mów, że nie wiedziałeś». Dodatkowo przy flakonie perfum widniej napis «perfumy do – 50 %. Sprawdź całą ofertę -> (symbol strzałki)». Poniżej Empik przedstawia powiększenie fragmentu dot. informacji o wysokości obniżki perfum. Już na ww. banerze (całościowym) widać wyraźnie (nie jest w tym celu niezbędne powiększenie, Empik dokonał powiększenia jedynie w celu podkreślenie i udowodnienia swoich racji), że nad symbolem minusa napisane jest słowo «do». Dodatkowo na przedstawionym banerze widnieje przycisk «call to action» z napisem «Sprawdź całą ofertę», który w sposób bezpośredni informuje klienta o szczegółach oferty (całości oferty produktowej przedstawionej na dedykowanej podstronie dostanej po kliknięciu w baner).

bb

wycinek z banneru powyżej

Odbiorca reklamy internetowej wie (wynika to z jego doświadczenia), że:
– oznaczenie reklamy informacja «do – 50%» nie oznacza, że ceny produktów objętych promocją są przecenione o 50 proc.; Użycie takie sloganu reklamowego oznacza bowiem jedynie, że produkty znajdujące się w promocji są przecenione, a cena może być obniżona o nawet 50 %, natomiast produkty objęte promocję mogą równie dobrze być przecenione o 5%, 10%, 20% czy 45%;
– pokazanie przycisku «call to action» z napisem «Sprawdź całą ofertę -> (symbol strzałki)» przekierowuje go na specjalnie dedykowanej strony poświęconej danej promocji tzw. landing page. Tak było również w tym przypadku, tzn. po kliknięciu w baner, konsument był przenoszony na specjalnie dedykowaną dla danej promocji pod stronę sklepu internetowego empik.com, na której przedstawione były wszystkie produkty objęte promocją.
W związku z powyższym Empik nie wprowadził klienta w błąd hasłem «do – 50%».

Empik chciałby ponadto podkreślić, iż z uwagi że reklama była reklamą internetową i dotyczyła sklepu internetowego nie wymagała od konsumenta żadnego dodatkowego wysiłku (poza kliknięciem w baner), aby dowiedzieć się jakie są reguły przedmiotowej promocji (co też skarżący uczynił i mimo to nadal poczuł się wprowadzony w błąd, czego Empik nie rozumie).

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Empik nie otrzymał bezpośrednio żadnej innej skargi dotyczącej prezentacji przedmiotowego przekazu reklamowego. Oznacza to, że większość osób, do których skierowany był przekaz nie poczuła się w żaden sposób wprowadzona w błąd.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że specyfika tego rodzaju przekazu reklamowego (baner internetowy) wymaga dostosowania jego treści do dostępnego na danym banerze miejsca, a co za tym idzie nie może on być postrzegany jako zwyczajny, niewyróżniający się, ponieważ nie zostanie on w ogóle odebrany przez osoby, do których jest kierowany, a nawet, jeżeli przypadkiem zostanie odebrany – nie spowoduje zainteresowania produktem. Celem Grupy Empik jest jednak wykonywanie działań z najwyższą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Intencją Grupy Empik w żaden sposób nie jest nadużywanie zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywanie jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Ponadto Empik oświadcza, że w sklepie internetowym empik.com znajduje się ponad 1,5 mln produktów, w związku z tym dalsza polemika z tym zarzutem jest bezzasadna.
Ponadto, Empik informuje, że na dzień sporządzenia odpowiedzi na skargę przedmiotowy baner reklamowy nie jest udostępniany w Internecie.
Mając na względzie powyższe wnosimy o oddalenie skargi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

Zespół Orzekający uznał, że przekaz reklamowy we właściwy sposób komunikował właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.