Uchwała Nr ZO 117/18/63u w sprawie reklamy zewnętrznej sieci sklepów Neonet

Uchwała Nr ZO 117/18/63u
z dnia 2 października 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/104/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Natalia Suska – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/104/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/104/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna sieci sklepów Neonet.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama Neonet S.A. informuje odbiorców o wyprzedaży i obniżeniu cen 100 000 produktów. Sformułowanie takie należy uznać za wyjątkowo niejednoznaczne. Brzmienie reklamy sugeruje, że wyprzedaż dotyczy 100 000 różnych produktów. W rzeczywistości nie zawiera ona jednak precyzyjnej informacji czy chodzi o 100 000 różnych produktów czy 100 000 sztuk nawet tego samego produktu. Reklama nadużywa w ten sposób zaufania klientów (art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej KER), a w efekcie narusza dobre obyczaje i zasady uczciwej konkurencji (art. 2 ust. 1 KER).

Należy podkreślić, że przeciętny klient Neonet S.A. nie dysponuje kompleksową informacją na temat cen wszystkich produktów Neonet S.A. przed i po obniżce. Samodzielna ocena zapewnień reklamowych Neonet S.A. w tym zakresie jest zatem znacznie utrudniona. Zapewnienia te powinny być wobec tego formułowane w sposób precyzyjny. W obecnej formie reklama pozostawiona jest interpretacji klienta. Kierowany zaufaniem do firmy może on uznać, że wyprzedaż dotyczy 100 000 różnych produktów, nie mając możliwości zweryfikowana tych danych.

Reklama przygotowana została zatem w sposób godzący w dobre obyczaje. Operuje bowiem danymi, których klient nie może samodzielni sprawdzić. Takie działanie umożliwia Neonet S.A. kierowanie do klientów w zasadzie dowolnych komunikatów, również nieprawdziwych. Jest to z pewnością niepożądana praktyka reklamowa” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 24.08.2018 r., doręczone w dniu 31.08.2018 r., w sprawie skargi na reklamę ulokowaną wewnątrz sklepu sieci Neonet informuję, iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w miesiącu styczniu 2018 r. w sklepie sieci NEONET w Grudziądzu znajdowały się materiały reklamowe informujące klientów o prowadzonej akcji promocyjnej. Akcja promocyjna o nazwie „Wyprzedaż” była prowadzona w okresie od 18.01.2018 r. do 24.01.2018 r. na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych NEONET (w załączeniu przedkładam regulamin promocji). Akcja promocyjna polegała na możliwości zakupu wybranych towarów w sklepach stacjonarnych NEONET w promocyjnych cenach z rabatem od -3% do -95%.

Materiały reklamowe związane z promocją informowały, iż w sklepach sieci NEONET trwa wyprzedaż, podczas której obniżone są ceny 100 000 produktów. Regulamin promocji dostępny był w każdym z punktów sprzedaży oraz w siedzibie NEONET S.A. Integralną częścią regulaminu był załącznik 1 zawierający listę modeli produktów objętych promocją wraz z wysokością udzielonego na nie rabatu. Lista obejmuje ponad 1000 rodzajów produktów. W związku z ilością salonów w których realizowana była promocja (ponad 250) liczba produktów objętych promocją z pewnością przekroczyła liczbę 100 000, o których mowa w reklamie.
Odnosząc się do podniesionego zarzutu niejednoznacznego sformułowania reklamy należy podkreślić, iż każdy klient zainteresowany promocją z łatwością mógł zapoznać się z jej regulaminem, który wyraźnie precyzował ile i jakie modele są objęte promocją. Reklama nie wprowadzała konsumentów w błąd, co najmniej tyle cen produktów zostało obniżonych ile zostało wskazanych w reklamie. Dostępne dla klientów były dane, których brak możliwości zweryfikowania zarzuca skarżący Spółce.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że celem reklamy jest m.in. promocja sprzedaży. Ma ona skłaniać odbiorcę do nabycia towarów lub do zapoznania się z ofertą. Jednym z wyróżniających ją elementów jest perswazja, która odróżnia reklamę od przekazów neutralnych o charakterze wyłącznie informacyjnym. W tym celu reklama posługiwać się może różnego rodzaju środkami stylistycznymi, które mają zwrócić uwagę odbiorcy i przyczynić się do jego decyzji dotyczącej skorzystania z oferty. Granicą swobody reklamodawcy, w tym także stylistycznej, jest zamieszczanie w materiałach reklamowych treści lub informacji nieprawdziwych, w tym w szczególności wprowadzających w błąd.

Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące, zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani przepisów Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Nie można uznać jej za zawierającą treści szkodliwe, zabronione, niestosowne lub nawołujące do wyrządzenia szkody na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu. W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.