Uchwała Nr ZO/117/19/50o w sprawie reklamy internetowej Neo24.pl

Uchwała Nr ZO/117/19/50o

z dnia 9 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/154/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Magdalena Rigamonti – przewodnicząca,

2) Dorota Kotowska-Symes – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

 NEO24.PL  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 9 października 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak kompletnego skarżonego przekazu reklamowego.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„Niniejsza skarga dotyczy promocji Jaki wsad taki rabat” organizowanej przez NE024.PL. Polegała ona na tym, że w przypadku, gdy konsument doda do swojego koszyka zakupów produkt wskazany w Regulaminie promocji, cena wybranego produktu obniży się automatycznie zgodnie ze wskazanym schematem (1 kg wsadu gwarantować miał 1% rabatu, aż do osiągnięcia limitu 11 kg, czyli 11% rabatu). 

Niestety, wbrew opisanej wyżej zasadzie, w niektórych przypadkach (m.in. pralek BEKO WRE5511BWW czy SAMSUNG WW70K5213WW), mimo dodania do koszyka produktów, które według regulaminu były objęte promocję, rabat nie został w ogóle naliczony. Widoczne jest to na załączonych zapisach ekranu.

Oznacza to, że organizator promocji zawęził w czasie jej trwania katalog produktów objętych promocję, nie informując o tym konsumentów. Nie zmienił przy tym regulaminu promocji. Konsumenci nie mogli liczyć wobec tego na to, że produkt wskazany w regulaminie w rzeczywistości objęty jest promocję, co narażało ich na przykre rozczarowanie. Promocja prowadzona była zatem w sposób sprzeczny z zasadami prowadzenia promocji sprzedaży określonymi w Kodeksie Etyki Reklamy, w szczególności w sposób wprowadzający w błąd co do katalogu produktów objętych promocją (art. 49 ust. 1), nadużywający zaufanie (art. 50) oraz niepozwalający beneficjentom na uzyskanie pełnej informacji o zasadach promocji (art. 55). Takie działanie zasługuje na jednoznaczną dezaprobatę.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.”

– „Promocje sprzedaży muszą być tak kształtowane, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.”

-„Sposób prezentacji promocji sprzedaży musi pozwolić beneficjentom, zanim dokonają wymaganego zakupu, na uzyskanie informacji o jej zasadach, jeżeli mogą one wpłynąć na podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu. W szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, prezentacja powinna zawierać:

a) konkretne instrukcje, w jaki sposób można wziąć udział w promocji lub skorzystać z oferty promocyjnej, np. warunki otrzymania darmowych upominków lub premii;

b) ogólną charakterystykę oferowanych dodatkowych korzyści;

c) ograniczenia czasowe skorzystania z oferty promocyjnej;

d) wszelkie ograniczenia dotyczące obszaru geograficznego, wieku, ilości (liczby) rzeczy objętych promocją lub innych dostępnych dodatkowych korzyści albo innych ograniczeń ilościowych.

e) wartość oferowanych voucherów lub kuponów, jeżeli możliwe jest otrzymanie równowartości pieniężnej;

f) wydatki dodatkowe, włączając w to koszty spedycji, opłaty manipulacyjne, a także warunki płatności;

g) pełną nazwę i adres promującego, jak również adres, na który mogą być kierowane skargi, jeżeli jest inny niż adres promującego.”.

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe.

Zespół oddalił skargę z uwagi na brak kompletnego skarżonego przekazu reklamowego.

Zespół zwrócił uwagę, że prawidłowo udokumentowana reklama internetowa powinna zawierać datę i miejsce emisji oraz być przedstawiona w sposób całościowy z uwagi na fakt, iż przekaz reklamowy może być oceniany wyłącznie całościowo, a nie w rozbiciu na jego poszczególne elementy.  Stąd wymóg przedstawiania przez Wnioskodawców reklam w całości a nie w sposób fragmentaryczny.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.