Uchwała Nr ZO/117/21u z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/144/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Beata Dziwulska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 20 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/144/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Budmat Bogdan Więcek z siedzibą w Płocku (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


W ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia standardów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacyjnemu traktowaniu osób w przekazie reklamowym. Postać kobieca widoczna w skarżonym przekazie nie przejawia oznak traktowania jej w sposób dyskryminujący lub seksistowski. Co więcej, w przedmiotowej sprawie kobieca postać przedstawiona jest jako silna wojowniczka, co wiąże się z pozytywnymi konotacjami, nie negatywnym przekazem lub wykorzystaniem stereotypu.

W ocenie Zespołu Orzekającego nie doszło do jakiejkolwiek formy eksponowania ciała w celu jego eksploatacji lub uprzedmiotowienia. Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż również zgodnie ze standardami międzynarodowymi, określonymi m.in. w zestawieniu rodzajów dyskryminacji wyszczególnionych przez np. British Advertising Standards Authority, nie doszło do przedstawienia kobiety w roli stereotypowej, nie wykorzystano w sposób dyskryminujący określonych cech charakterystycznych, nie doszło do wyśmiania, seksualizacji, uprzedmiotowienia lub szkodliwego przedstawienia obrazu ciała [tzw. body image]. Więcej na temat ww. standardów: https://www.asa.org.uk/asset/FA0CDD1A%2D6453%2D42FF%2DBD2892D70C53C5E7/

 

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne


Skarżący wskazał, iż postać kobieca została wykorzystana w sposób seksistowski, bez związku z reklamowanym towarem.

Skarżony wskazał, iż w pierwszej kolejności ww. reklama nie jest już wykorzystywana.


Zdania odrębne

Brak.