Uchwała Nr ZO 118/15 w sprawie reklamy firmy CentrumReklamowe24 Przemysław Matuszewski


Uchwała Nr ZO 118/15
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/87/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/87/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy CentrumReklamowe24 Przemysław Matuszewski z siedzibą w Lesznie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/87/15
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna usług reklamowych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Goła kobieca pupa w powiększeniu i zbliżeniu, widok w załączniku.

Treść skargi: Reklama jest seksistowska, wykorzystuje w sposób prymitywny genitalia żeńskie, aby zwrócić uwagę na billboard.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, odpowiadając na skargę konsumencką nr K/87/15 uprzejmie informujemy, że niniejsza reklama jest formą promocji samego reklamodawcy oraz przedmiotu jego działalności. Skierowana jest do odbiorców naszych usług czyli osób pełnoletnich. Zdjęcie wykorzystane w tej formie przekazu przedstawia ubraną osobę dorosłą i jest w naszej opinii zgodne z dobrymi obyczajami. Co więcej nie ma na nim żeńskich genitaliów, jak błędnie twierdzi osoba skarżąca.
Nie naruszamy również dóbr naszych konkurentów ani tym bardziej społecznych, a zastosowane odwołanie do konkurencji sformułowane jest w sposób ogólny.
Nasza reklama nie zawiera również żadnych elementów dyskryminujących ze względu na przekonania religijne, rasę, płeć i narodowość. Przy wyborze obrazu kierowaliśmy się bowiem tylko jego walorami artystycznymi oraz dobrym smakiem, a nie płcią czy kolorem skóry.
Reasumując, jest to przekaz artystyczny obrazujący hasło promujące nasze usługi.
Umieszczona przez nas reklama wywołała w opinii publicznej miasta Leszna mieszane uczucia. Sonda przeprowadzona na portalu elka.fm, a zamieszczona pod artykułem Bartłomieja Klupsia z dn. 11.05.2015 „Pośladki dzielą mieszkańców” dobitnie pokazuje, że 70% ankietowanych uważa, iż nie przekroczyliśmy granicy dobrego smaku.

„A Wy, co o tym sądzicie?
SONDA: Czy w tej reklamie przekroczono granicę dobrego smaku?
NIE 70.67%
TAK 29.33%”
(źródło: http://elka.pl/content/view/74972/18/)

W tej sytuacji stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do własnej opinii i odbioru estetyki otoczenia w którym żyje. Rozumiemy też, iż nie każdemu musi się nasz przekaz podobać. Uważamy jednak, że nie naruszyliśmy żadnych z wymienionych wyżej zasad etyki reklamy.
Miasto Leszno nie posiada wytycznych dotyczących ochrony krajobrazu i bardzo dziwi nas fakt, iż nasz baner (dodam, że już nie widniejący pod wskazanym adresem) wywołał taką ożywioną dyskusję. Mamy również podstawy uważać, że osoba skarżąca kieruje się wyłącznie swoim osobistym interesem, a nie dobrem społecznym skoro tolerowała i nie zaskarżyła długoletniej reklamy firmy Marmorin umieszczonej w innej części centrum miasta obok instytucji społecznych: ZUS, I LO, Straż Miejska, Szkoła Muzyczna, Wydział Edukacji Miasta Leszna.

Ponadto dziwi nas jeszcze fakt, że osoba skarżąca nie znalazła odwagi i nie zwróciła się do nas bezpośrednio z prośbą o zdjęcie baneru (nasza siedziba mieści się tylko 200m od miejsca emisji). Z naszego punktu widzenia przedmiot skargi jest już nieaktualny gdyż niniejsza reklama została przez nas zdjęta.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami a także dyskryminuje kobiety.
Zespół Orzekający stwierdził, że w przedmiotowa reklama utrwala negatywne stereotypy poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w przedmiotowej reklamie wizerunku kobiecego ciała z wyeksponowanymi nienaturalnie i mocno odsłoniętymi pośladkami nie było uzasadnione rodzajem reklamowanych usług.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.