Uchwała Nr ZO 118/18/64u w sprawie reklamy zewnętrznej sieci sklepów Neonet

Uchwała Nr ZO 118/18/64u

z dnia 2 października 2018 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

K/105/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Natalia Suska – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm art. 2 ust.1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/105/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna sieci sklepów Neonet.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama Neonet S.A. zawiera gwarancję cen niższych od konkurencji. Informacja ta stanowi centralny i kolorystycznie wyróżniony element reklamy. Stanowi jej główny komunikat. Dopiero w dolnej części reklamy, na szarym i nieprzykuwającym uwagi tle, znajduje się bardzo ogólne stwierdzenie «17 000 produktów» i towarzyszące mu wyliczenie kategorii produktów.

Reklama zbudowana w ten sposób wprowadza w błąd klientów, naruszając art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. «Gwarancja cen niższych od konkurencji» sugeruje bowiem, że odnosi się ona do wszystkich produktów Neonet S.A. Na podstawie tak sformułowanego zapewnienia, przeciętny odbiorca ma uzasadnione podstawy, by oczekiwać, że każdy produkt dostępny w Neonet, oferowany jest w cenie korzystniejszej niż w innych sklepach.

Twierdzenia tego nie wyklucza wspomniane już ogólnikowe stwierdzenie «17 000 produktów» i wyliczenie ich kategorii. Po pierwsze należy uznać, że jego umieszczenie na samym dole reklamy, w dodatku na szarym tle może sugerować, że tło to zawiera nieistotny komunikat dodatkowy, co zniechęca do zapoznania się z nim. Po drugie z redakcji omawianego stwierdzenia nie wynika, że stanowi ono zastrzeżenie do gwarancji niższych cen.

Z porównania ofert Neonet S.A. i ofert innych podmiotów wynika, że Neonet S.A. oferuje produktów w cenach niższych od konkurencji (zob. zoczone porównanie identycznego produktu w ofercie Neonet S.A. i Euro RTV AGD). Reklama jednoznacznie wprowadza więc w błąd co do tej informacji.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 24.08.2018 r., w sprawie skargi na reklamę zewnętrzną sklepu sieci Neonet, informuję iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w miesiącu styczniu 2018 r. w sklepie sieci NEONET w Grudziądzu znajdowały się materiały reklamowe informujące klientów o prowadzonej akcji promocyjnej. Akcja promocyjna o nazwie „Gwarantujemy ceny niższe od konkurencji” była prowadzona w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.03.2018 r. w sklepach stacjonarnych NEONET wymienionych w załączniku do regulaminu (w załączeniu przedkładam regulamin promocji). Akcja promocyjna polegała na umożliwieniu klientom sieci NEONET zakupu określonych towarów w cenie niższej o 1% niż ta proponowana przez sklepy konkurencyjne.

Materiały reklamowe związane z promocją informowały, iż w sklepach sieci NEONET trwa promocja o nazwie „Gwarantujemy ceny niższe od konkurencji”, którą objęte jest ponad 17 000 produktów. Materiały reklamowe wprost odsyłały odbiorcę do zapoznania się ze szczegółami promocji znajdującymi się w regulaminie. Regulamin promocji dostępny był w każdym z punktów sprzedaży objętych promocją. Integralną częścią regulaminu był załącznik 1 zawierający listę sklepów objętych promocją. Regulamin dokładnie precyzuje, iż objęte promocją są produkty o wartości co najmniej 100 zł oraz ustala zasady uzyskania rabatu.

Odnosząc się do podniesionego przez skarżącego zarzutu, iż brzmienie reklamy odnosi się do wszystkich oferowanych przez NEONET produktów należy uznać, że jest on całkowicie bezpodstawny. W treści reklamy nie użyto kategorycznych sformułowań typu „wszystkie”, „każde”. Już w samej treści reklamy jest informacja o ograniczeniu promocji do konkretnej ilości produktów oraz ich kategorii. Reklama wyraźnie odsyła po więcej szczegółów promocji do regulaminu, który dokładnie precyzuje zasady prowadzonej akcji promocyjnej.

Zarzutu skarżącego, że nazwa promocji jest na innym tle niż ograniczenie ilościowe promocji również nie można uznać za praktykę naruszającą standardy reklamy. Ograniczenie ilościowe było dobrze widoczne, czytelne, napisane porównywalną czcionką do głównego hasła reklamowego. Trudno podzielić opinię skarżącego, iż takie zaprezentowanie komunikatu oznacza „nieistotny komunikat dodatkowy, co zniechęca do zapoznania się z nim.” To do organizatora promocji należy dobór kolorów reklamy, zaś ich wybór nie ma wpływu na zgodność reklamy z dobrymi obyczajami, jeżeli komunikat jest czytelny i jasno sformułowany.

Odnosząc się do załączonych przez skarżącego zdjęć z porównaniem cen należy podkreślić, iż w sposób oczywisty wskazują one, że klient nie zapoznał się z treścią regulaminu promocji. Promocja obowiązywała jedynie na produkty o wartości powyżej 100 zł, zaś do zastosowania promocyjnego obniżenia ceny konieczne było zgłoszenie przez klienta w sklepie sieci NEONET niższej ceny konkurencji. Dopiero na podstawie zgłoszenia i wykazania niższej ceny w konkurencyjnym sklepie Kierownik Sklepu dokonywał obniżenia danej ceny produktu. NEONET S.A. w żaden sposób nie zapewniała, iż wszystkie ceny „półkowe” są niższe w jej sklepach od cen konkurencji. Spółka poprzez akcję promocyjną umożliwiła obniżenie ceny konkretnych produktów pod warunkiem spełnienia przez klienta wymogów zawartych w regulaminie.

Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące, zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani przepisów Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Nie można uznać jej za zawierającą treści szkodliwe, zabronione, niestosowne lub nawołujące do wyrządzenia szkody na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu. W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama posługując się hasłem zawierającym stwierdzenie kategoryczne: „GWARANTUJEMY CENY NIŻSZE OD KONKURENCJI!” poprzez brak doprecyzowania jakich produktów dotyczy ta gwarancja, narusza Kodeks Etyki Reklamy ponieważ może wprowadzać odbiorców w błąd i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający podkreślił, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Zespół Orzekający zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych.

W ocenie Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie należy doprecyzować określenie „GWARANTUJEMY CENY NIŻSZE OD KONKURENCJI! ” w taki sposób aby przekaz nie wprowadzał odbiorców w błąd i jasno informował, że określenie superlatywne odnosi się do konkretnego zakresu, kategorii produktów lub obszaru z którego produkty mogą pochodzić.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) i pkt. 371 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.