Uchwała Nr ZO/118/21o z dnia 20 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/127/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Beata Dziwulska – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Biotella, z siedzibą w Płocku, zwany dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/127/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, przekaz reklamowy w sposób niebezpieczny sugeruje możliwość utraty wagi w nierealistycznie krótkim czasie.


Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

W ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie niewątpliwie doszło do naruszenia standardów reklamowych w zakresie obowiązku prowadzenia reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów, a także niewprowadzania w błąd potencjalnych konsumentów.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, prezentowany przekaz reklamowy – wskazujący na potencjalną możliwość utraty wagi nawet o 16 kg w ciągu miesiąca – stanowi groźny w swoim wydźwięku komunikat zdrowotny, mogący przede wszystkim negatywnie wpłynąć na młodzież (potencjalnych odbiorców).
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

Brak.