Uchwała Nr ZO 119/15 w sprawie reklamy firmy Sulimar Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 119/15
z dnia 1 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/72/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/72/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Sulimar Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/72/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna piwa Cornelius Grapefruit.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=JWrFNXtXVHI
Treść skargi: Reklama piwa Cornelius jest w mało zabawny sposób seksistowska. Sposób ukazania właściwości produktu poprzez bardzo niezawoalowane aluzje seksualne (mężczyzna zachęcający kobietę, żeby “pociągnęła”) jest żenujący, mało zabawny i estetycznie szkodliwy.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, użyte w reklamie określenie „pociągnij” jest ściśle związane z treścią komunikatu, który znajduje się na puszce oraz mechanizmu działania samej słomki. W celu wypicia piwa Cornelius należy bowiem pociągnąć za słomkę, by wydobyć ją z puszki. Zatem użycie słowa „pociągnij” pełni tutaj funkcję czysto informacyjną odnośnie tego, w jaki sposób można napić się piwa. Warto zauważyć, że zintegrowanie puszki ze słomką jest rozwiązaniem całkowicie pionierskim i nowatorskim. Puszka wyposażona w samoaktywującą się słomkę, która pojawia się zaraz po naciśnięciu zawleczki jest sporym udogodnieniem. Zwłaszcza w przypadku piwa Cornelius Grapefruit, które skierowane jest do pań, dla których picie bezpośrednio z puszki często nie jest zbyt komfortowe. Reklama sama w sobie miała przedstawić produkt w lekki i zabawny sposób – co zdecydowanie udało się osiągnąć czytając liczne pozytywne komentarze na temat reklamy.
Puszka została zaprojektowana przez firmę Bali Packaging Europe, jednego z czołowych europejskich producentów puszek do napojów. Produkt został wprowadzony na rynek w ścisłej współpracy z browarem Sulimar.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i nie dyskryminuje kobiet.
Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama utrzymana w lekkiej, zabawnej konwencji nie powinna być odbierana przez odbiorców reklamy zbyt poważnie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.