Uchwała Nr ZO 12/09 w sprawie reklamy firmy Danone Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 12/09 z dnia 18 lutego 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/04/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz — przewodnicząca,
2) Agnieszka Tomasik Walczak — członek,
3) Christian Lainer — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/04/09 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/04/09.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Danonki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklamy produktów firmy DANONE, sugerują poparte badaniami naukowymi zdrowotne działanie swoich produktów, zwłaszcza dla prawidłowego rozwoju dzieci. Tymczasem ani DANONKI ani ACTIMEL nie różnią się pod tym względem od produktów innych firm dostępnych na rynku. Niestety reklamy wprowadzające w błąd emitowane w porach emisji programów dla dzieci powodują, że trudno mi wytłumaczyć mojemu 5 letniemu synowi dlaczego zamiast “zdrowotnego” serka daję mu “zwykły” a w jesieni zamiast dobrego “lekarstwa” na przeziębienie (actimel) daję mu niedobry tran. Poza tym bakterie L. Cassei – to po prostu zwykłe bakterie mlekowe, dodatek “defensis” nic nie znaczy”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości (…) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu (…)

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że skarga złożona do Rady Reklamy dotyczy reklam emitowanych około 20 listopada 2008r. Tymczasem (w odniesieniu do produktu Danonki) w okresie od 27 października do 23 listopada 2008, emitowana była reklama „Pół na pół- czarodziej i magnetyczne książeczki z australijskimi zwierzakami”. Jest to spot animowany, w którym brak jest jakichkolwiek treści zdrowotnych, natomiast znajduje się w nim informacja o połączeniu dwóch smaków serka Danonki w jednym kubeczku oraz o aktualnej promocji- magnetyczne książeczki ze zwierzętami australijskimi.

Ustosunkowując się do zawartych w skardze K/04/09 zarzutów Skarżony podkreślił, że w reklamach swoich produktów nie tylko sugeruje, ale wręcz podkreśla korzystne działanie swoich produktów, w szczególności z uwagi na fakt, że zarówno działanie Actimela jak i rola Danonków w diecie dzieci mają swoje uzasadnienie w faktycznie i rzetelnie przeprowadzonych badaniach naukowych.

Skarżony zwrócił uwagę, że serek Danonki wzbogacany w wapń i witaminę D został opracowany specjalnie w odpowiedzi na potrzeby żywieniowe dzieci polskich. Ogólnopolskie badania żywieniowe z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym przeprowadzone w 2005 oraz w 2007 z udziałem Instytutu Matki i Dziecka potwierdziły, że w dietach dzieci polskich brakuje wapnia i witaminy D.

Skarżony wyjaśnił, że wyjątkowość Danonków polega na tym, że formuła produktu odpowiada potrzebom żywieniowym polskich dzieci, pomagając eliminować faktycznie występujące niedobory żywieniowe. W innych krajach, gdzie niedobory są inne, również formuła Danonków jest inna. Dla Danonków wykazano w ogólnopolskich badaniach żywieniowych, że:
• Dodanie l kubeczka Danonków (50g) do codziennych posiłków pozwala całkowicie eliminować niedobory wapnia w diecie dziecka (niedobory wykazane jako średnie dla dzieci czteroletnich);
• U dzieci, które regularnie spożywają serek Danonki nie występują niedobory wapnia;
• Spożycie Danonków jest powiązane ze znaczącym wzrostem zawartości wapnia i witaminy D w dietach dzieci.
Skarżony podkreślił, że nie jest prawdą jakoby reklamy Danone wprowadzały konsumentów w błąd. Wszelkie informacje odnoszące się do badań naukowych są wiarygodne i poparte faktami naukowymi. Podkreślił również fakt, iż w reklamach promujących produkty Danone Sp. z o.o. nie ma treści porównujących zawartość określonych składników z innymi produktami obecnymi na polskim rynku. Stwierdzenia, które znajdują się w skardze: „zdrowotny” serek oraz „zwykły”, czy też „dobre lekarstwo na przeziębienie” nie pojawiły się w żadnym komunikacie.
Odnosząc się do ostatniego zarzutu stawianego przez Skarżącego, Skarżony wyjaśnił, że bakterie L. Casei Defensis (DNI 14001) nie są „zwykłymi bakteriami mlekowymi”, ale bakteriami probiotycznymi, których właściwości i działanie zostało potwierdzone badaniami naukowymi.
W opinii Skarżonego reklamy produktów Danonki i Actimel nadawane w TVP l, TVP2 i TVN w listopadzie 2008 roku nie naruszają żadnych norm określonych Kodeksem Etyki Reklamy, zaś zarzuty przestawione w skardze konsumenckiej są bezpodstawne.

W związku z powyższym Skarżony wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia w reklamie Kodeksu Etyki Reklamy. Uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza konsumentów w błąd, ani nie wykorzystuje naturalnej ufności dzieci i ich braku doświadczenia.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.