Uchwała Nr ZO 12/18 w sprawie reklamy internetowej Domodi Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 12/18
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/197/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/197/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Domodi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/197/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa bielizny damskiej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Oferta dotyczy różnego rodzaju bielizny – na zdjęciu widoczna bielizna w kolorze białym, koronkowa. Do postu zamieszczona informacja «cała kolekcja w kolorze białym nawet 80% taniej» – kupujący ma wrażenie, że może zdobyć produkty ze zdjęcia w okazyjnej cenie. Tymczasem – firma w ogóle nie ma w ofercie produktów ze zdjęć.

Domodi wypuszcza posty – reklamy wprowadzające w błąd. Opis zdjęć pośrednio sugeruje, że dane produkty ze zdjęć są dostępne w wielu rozmiarach, kolorach etc. Po kliknięciu w link do oferty okazuje się, że w ofercie sprzedaży NIE MA ANI JEDNEGO produktu ze zdjęć. Klienci wielokrotnie skarżyli się do Domodi w komentarzach sugerując, że reklama wprowadza w błąd. Moderatorzy za każdym razem wpisują ten sam komentarz, że «zdjęcia stanowią jedynie inspirację». Jest to nagminne łamanie prawa i wprowadzanie w błąd, ponieważ opisy do zdjęć pośrednio sugerują klientowi posiadanie całego asortymentu z powyższych produktów i to w niesamowicie niskich cenach. Ponadto podejrzewam, iż właściciele zdjęć, które zamieszcza Domodi promując wejścia na swoje strony (np. Victoria’s Secret) mogą nie mieć pojęcia o wykorzystywaniu ich zdjęć do promowania produktów Domodi – pod żadnym zdjęciem nie ma informacji o źródle.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16 listopada 2017 r. o sygn. akt K/197/17 oraz odpisu skargi konsumenckiej K/197/17 na «reklamę internetową» firmy Domodi sp. z o.o., Spółka w pierwszej kolejności pragnie wskazać, iż głęboko ubolewa nad złym odczytaniem przez Konsumenta postu umieszczonego na portalu internetowym Facebook.
W trosce o dobre imię Spółki i stosowane przez Spółkę dobre praktyki, w związku ze stawianymi zarzutami, Spółka przeanalizowała otrzymane pismo wraz ze skargą pod kątem zawartych w nich zarzutów i w związku z tym przedstawia swoje stanowisko w tym zakresie.

Odnosząc się do skargi i stawianych Spółce zarzutów, Spółka wnosi o oddalenie skargi, gdyż w rzeczywistości w treści postu nie zostały w żaden sposób naruszone przepisy art. 2, art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.
Spółka podnosi, iż skarżący w istocie skarży się na treść kolażu zdjęć i sam kolaż, albowiem chciałby odnaleźć w odesłanym linku widniejące na zdjęciu rodzaje bielizny, w sytuacji gdy kolaż zawiera zdjęcie nie tylko bielizny, ale również dwa zdjęcia sukienki w kolorze białym. Skarżący błędnie interpretuje post oraz zdjęcie (kolaż) upatrując w nim błędnie oferty tych samych produktów.
W ocenie Spółki przedstawione przez skarżącego zastrzeżenia dotyczą jego subiektywnego odczucia przejawiającego się uznaniem, iż za pomocą portalu internetowego Facebook oraz postów Spółka sprzedaje, czy też oferuje do sprzedaży produkty wskazane w poście, czy na zdjęciu (kolaż zdjęć bielizny i sukienki). Spółka chciałaby wyjaśnić, że zbiór zdjęć został umieszczony na profilu społecznościowym Facebook Spółki, celem pokazania użytkownikom profilu społecznościowego Facebook inspiracji w modzie bielizną zamieszczoną na zdjęciu i produktami do niej podobnymi

Na kolażu zdjęć nie widać ani marek bielizny, ani ich cech szczególnych, pozwalających zidentyfikować markę, ani oznaczeń mogących zidentyfikować jej producentów lub dystrybutorów. Co więcej, wbrew twierdzeniom skarżącego, w poście nie ma też oferty sprzedaży bielizny i sukni umieszczonych na kolażu zdjęć. Spółka chciałaby wskazać, iż zdjęcia te miały na celu wskazanie osobom zainspirowanym białą bielizną koronkową, że mogą pooglądać na stronie internetowej Spółki (link odsyłający) kolekcje białej koronkowej bielizny (a nie te konkretne modele bielizny i sukienki).

Spółka pragnie w tym miejscu wyjaśnić, iż zdjęcia te w żaden sposób nie posłużyły Spółce do sprzedaży bielizny, ponieważ Spółka nie prowadzi sprzedaży odzieży w tym bielizny).

Spółka wyjaśnia, iż prowadzi serwis m.in. w domenie Domodi.pl, który jest jednym z największych serwisów e-commerce w Polsce w kategorii moda. Tym niemniej na stronie social media – facebook – każdy może oglądać stylizacje prezentowane przez Spółkę z zakresu mody, urody i stylu życia, a także czerpać informacje o dostępnych na rynku różnych produktach. Jako platforma modowa Spółka obserwuje sposób prezentowania mody, tego co się nosi i jak się nosi i stara się również prezentować ciekawe treści. Niewątpliwie publikacja na temat bielizny miała na celu propagowanie jej jako ciekawego wyboru i źródła inspiracji dla innych czytelników. W poście tym nie ma bowiem mowy o tym, iż to bielizna na zdjęciu jest 80 % tańsza i, że we wskazanym linku można ją kupić. Celem postu było odniesienie do kategorii białej bielizny, którą można pooglądać na Domodi.pl. Celem postu nie była prezentacja określonego produktu, marki a jedynie ukazanie zainteresowanym użytkownikom danej kategorii bielizny jako takiej wraz z odniesieniem, gdzie podobne produkty mogą zostać znalezione.

Należy wskazać, iż ani na kolażu ani w opisie zdjęcia lub postu nie ma mowy o wskazaniu producenta, marki lub kolekcji, pozwalającej zidentyfikować produkt lub markę. W poście pojawia się jedynie odniesienie, gdzie osoby zainteresowane mogą oglądać różne kolekcje białej bielizny koronkowej w cenach określonych w poście. Zatem trudno mówić tu o reklamie wprowadzającej w błąd czy też o wprowadzeniu przez Spółkę w błąd treścią postu.

Tym niemniej Spółka pragnie zapewnić, iż opinie użytkowników Facebooka są dla niej bardzo ważne, dlatego też Spółka bierze je pod uwagę i będzie je rozważać przy dokonywaniu kolejnych wpisów lub komentarzy tak, aby wykluczyć niezadowolenie użytkowników.

Podsumowując, Spółka wskazuje, iż podejmuje wszelkie starania, aby posty, komentarze, jak również umieszczane na portalu Facebook wpisy były zgodne z prawem a ich treść była przygotowana z należytą starannością (pomimo błędu literowego, który wkradł się do treści skarżonego postu).

W ocenie Spółki wskazany post jest zgodny z dobrymi obyczajami i uczyniony jest w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji. Post w ocenie Spółki nie narusza również zaufania użytkowników ani też nie wykorzystuje braku ich wiedzy ani doświadczenia. Co więcej w ocenie Spółki post nie wprowadza w błąd co do cech produktu, bo nie odnosi się do konkretnego produktu, a jedynie do rodzaju damskiej garderoby – białej koronkowej bielizny jako takiej.

Spółka pragnie zapewnić, iż jej celem jest, aby posty lub inne wpisy w social mediach były zawsze prowadzone w poczuciu odpowiedzialności, z zachowaniem dobrych obyczajów oraz uczciwości, w tym względem konkurentów. W ocenie Spółki, w odniesieniu do treści postu objętego skargą, obowiązki te zostały zrealizowane, a treść postu odpowiada prawu i nie wprowadza w błąd co do jego treści.

W związku z powyższym Spółka wnosi o oddalenie skargi objętej przedmiotowym postępowaniem.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie nie sposób przypisać cech zbioru zdjęć i uznał, że w reklamie nie dochowano należytej staranności.

Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę zdjęcia wraz z ich opisem dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku wiedzy oraz wprowadzania odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Opatrzenie selekcji zdjęć produktów z jednej kategorii z komentarzem wraz z linkiem zachęcającym do zapoznania się z całą kategorią objętą promocją jednoznacznie wskazuje, że prezentowane produkty są dostępne w sklepie/ na platformie i są oferowane w niższej cenie. Zespół Orzekający podziela zatem opinię konsumentów, iż takie działania są świadomym wprowadzaniem ich w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.