Uchwała Nr ZO 12/19/5o w sprawie reklamy internetowej filmu pt. “Diabeł: Inkarnacja”

Uchwała Nr ZO 12/19/5o
z dnia 22 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie o sygn. akt:
K/223/18

Uchwała KER – w sprawie skarg na przekazy reklamowe nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

DO:
Konsument (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”
United International Pictures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 22 stycznia 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej filmu pt. „Diabeł inkarnacja”, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, wyłoniony z członków Komisji Etyki Reklamy, postanawia:

oddalić Wniosek konsumenta z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy podniesionych we Wniosku.

Uzasadnienie

Zespół ustalił i zważył, co następuje:

Komisja Etyki Reklamy, działając w ramach swojego statutowego celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść Wniosku, w którym zarzucono mu:

„Witam, w ciągu dnia przed godziną 22 na niezalogowanym koncie ukazuje się przerażająca reklama horroru ze scenami kobiety w czasie egzorcyzmów rzucającej się na łóżku pod wpływem demonów.
Link do reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=47Im0cvX7Xc

Wysłałem w tej sprawie wiadomość do autorów i do serwisu ale potrzebna jest natychmiastowa reakcja autorytetów. Reklama wyświetla się bez logowania i określenia wieku widza – przed godziną 22 – dzieci oglądające bajki mogą trafić na tą reklamę która nagle ukazuje się w trakcie oglądania filmu na YouTube.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi,”

– przy czym, w związku z treścią normy przytoczonej w drugim tiret, należy w niniejszej sprawie odnieść się dodatkowo – na zasadzie wyjątku – do innego jeszcze postanowienia Kodeksu, w myśl którego przepisy regulujące zasady odnoszące do reklam skierowanych do dzieci i młodzieży „stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrzne.”.

Zespół miał jednocześnie na względzie treść odpowiedzi Reklamodawcy, w której podniesiono m.in. iż:

„Sprawdziliśmy, kampania jest ustawiona na Female 18-34 i wszystko lata, jak powinno. Dodatkowo, mamy też wykluczony z emisji kontent związany z bajkami dla dzieci, edukacją itp., więc sytuacja wydaje się unikalna. Najprawdopodobniej na komputerze i na koncie YT, na którym dzieci oglądają filmy, jest zalogowana pełnoletnia kobieta lub osoba sklasyfikowana jako dorosła kobieta. Z naszej strony robimy wszystko, żeby zwiastuny nie pojawiały się tam, gdzie nie powinny.” – pisownia oryginalna

oraz

„Byłoby pożądane, by autorzy skarg przedstawiali jakiekolwiek dowody.” – pisownia oryginalna.

Zespół uznał, że przedłożone przez Wnioskodawcę materiały odnośnie stanu faktycznego są niewystarczające do oceny przekazu reklamowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu rozpatrywania skarg.
Niezależnie od powyższego, mając na uwadze odpowiedzialną i nowoczesną konsumpcję mediów elektronicznych, Zespół wyraża stanowisko, iż ze względu na to, że konta osób dorosłych są niejednokrotnie używane przez osoby niepełnoletnie, niewystarczające jest samo profilowanie reklam. W ocenie Zespołu, do treści jakimi są zwiastuny horrorów powinny mieć zastosowanie nie tylko ograniczenia wiekowe, ale również restrykcje czasowe tj. emisja po godzinie 22-giej. Zdaniem Zespołu, właściwe targetowanie pozytywnie wpływa zarówno na odbiór społeczny tego typu reklam, ale zarazem nie ogranicza dotarcia do zamierzonej i pożądanej przez reklamodawcę grupy odbiorców.

Ponieważ Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności przekazu reklamowego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, poleca się Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinformowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego w zakresie zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań można kierować je do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.