Uchwała Nr ZO/120/19/53o w sprawie reklamy internetowej NEONET SA

Uchwała Nr ZO/120/19/53o

z dnia 9 października 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/208/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Magdalena Rigamonti – przewodnicząca,

2) Dorota Kotowska-Symes – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

 NEONET SA z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 9 października 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak kompletnego skarżonego przekazu reklamowego.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„Zgodnie z reklamą promocji Neonet (baner wyświetlany na stronie internetowej www.neonet.pl), w dniu 27 maja 2019 r. ceny wszystkich produktów APPLE miały być obniżone o 10%.

Wspomniany baner nie zawierał żadnych zastrzeżeń, że katalog produktów promocyjnych może być węższy niż wynikałoby to z reklamy. Ku zaskoczeniu skarżącego, katalog produktów zakreślony w reklamie nie pokrywał się jednak z rzeczywistym katalogiem promocyjnym. Zgodnie z regulaminem promocji produktami objętymi promocją w sklepie internetowym były tylko wybrane produkty, odpowiednio oznaczone na Karcie Produktu. Promocją nie objęto więc wszystkich produktów APPLE, tak jak stanowi reklama, a jedynie niektóre z nich – arbitralnie wybrane przez organizatora. Nienaliczenie rabatu w stosunku do produktów APPLE wbrew treści reklamy, mimo podjęcia wszystkich kroków wymaganych przez regulamin, ilustrują załączone do skargi zrzuty ekranu.

Tego rodzaju działanie narusza elementarne zasady rzetelności. Reklama nie zawiera odesłania do zasad promocji ujętych w regulaminie. Konsumenci w takiej sytuacji dysponują tylko częścią informacji o tych zasadach, nie mając pewności czy faktycznie uzyskają zniżkę na wybrany produkt. Reklama informuje konsumentów tylko o korzyściach, zachęcając do wzięcia udziału w akcji. Ponadto, reklama wprowadza w błąd, ponieważ niezgodnie z prawdą komunikuje, iż promocja obejmuje wszystkie produkty APPLE, podczas gdy rabaty naliczane były tylko w odniesieniu do niektórych produktów tej firmy.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

-„Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”

– „Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.”

– „Promocje sprzedaży muszą być tak kształtowane, żeby nie nadużywać zaufania odbiorców ani nie wykorzystywać ich potencjalnego braku wiedzy czy doświadczenia.”

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe.

Zespół oddalił skargę z uwagi na brak kompletnego skarżonego przekazu reklamowego.

Zespół zwrócił uwagę, że prawidłowo udokumentowana reklama internetowa powinna zawierać datę i miejsce emisji oraz być przedstawiona w sposób całościowy z uwagi na fakt, iż przekaz reklamowy może być oceniany wyłącznie całościowo, a nie w rozbiciu na jego poszczególne elementy.  Stąd wymóg przedstawiania przez Wnioskodawców reklam w całości a nie w sposób fragmentaryczny.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.