Uchwała Nr ZO 121/12 w sprawie reklamy firmy AVANSSUR S.A.

Uchwała Nr ZO 121/12 z dnia 11 października 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/102/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich— przewodniczący,
2) Piotr Górski — członek,
3) Mikołaj Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 października 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/102/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko AVANSSUR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/102/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna oferty ubezpieczenia komunikacyjnego w AXA DIRECT.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, że „reklama dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego w AXA. W treści reklamy jest sformułowanie, że za zakup polisy przez internet jest 20% zniżki. Kiedy zadzwoniłam do AXA, powiedziano mi, że jest to zniżka dla nowych klientów. Zwróciłam uwagę, że treść reklamy jest inna. Oparłam na niej swoje decyzje. Odpowiedziano mi: “Więc informuje panią TERAZ, że zniżka jest dla nowych klientów”. W poprzednim okresie ubezpieczeniowym byłam ubezpieczona w dwóch firmach. Wypełniając ankietę na stronie AXA podałam tylko drugiego ubezpieczyciela, bo podanie dwóch było niemożliwe. Nigdzie przez cały żmudny proces wpisywania danych, nie byłam pytana, czy poprzednio byłam ubezpieczona w AXA. Dopiero, gdy doszłam do strony płatności, okazało się, że konieczny jest kontakt z konsultantem. Wprowadzona w błąd przez reklamę straciłam sporo czasu.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony, w odpowiedzi na pismo Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy telewizyjnej AXA DIRECT emitowanej w stacji telewizyjnej TVN24 (przybliżona data emisji 2012-07-11 g. 17.30), przedstawił następujące wyjaśnienia:
1. Reklama telewizyjna dotycząca oferty „20% zniżki przy zakupie przez Internet”, zawiera czytelny opis najważniejszych warunków po spełnieniu których Klient jest uprawniony do skorzystania z oferty promocyjnej. Reklama wyraźnie wskazuje, że jest to „oferta dla nowych klientów kupujących ubezpieczenie tylko przez internet”. Treść tego warunku, dokładnie w przytoczonym powyżej brzmieniu, umieszczona została w sposób czytelny, pogrubiony w tzw. legał disclaimer w prezentowanym materiale reklamowym.
2. Dodatkowo, w tym samym miejscu i formie, pojawia się informacja o Regulaminie promocji: „Regulamin oferty promocyjnej dostępny na axadirect.pl”. Regulamin promocji szczegółowo wskazuje warunki skorzystania z oferty promocyjnej. Każdy Klient ma do niego nieograniczony dostęp za pośrednictwem strony internetowej, a mając na względzie, że przedmiotowy Regulamin zamieszczony jest w formacie pliku pdf, Klient ma także możliwość jego zapisania, przechowywania i odtwarzania w każdym czasie w zwykłym toku czynności.
Zdaniem Skarżonego, w świetle powyższych wyjaśnień skarga Klientki opierająca się na założeniu o utajeniu informacji o dostępności oferty tylko dla nowych klientów jest według AXA DIRECT niezasadna. Przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorcy, nie wykorzystuje braku wiedzy lub doświadczenia, ani nie jest reklamą wprowadzającą w błąd.

Skarżony załączył do odpowiedzi na skargę film reklamowy (na płycie CD) oraz regulamin oferty promocyjnej „Zniżka na zakup polisy przez Internet”.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający stwierdził, że w reklamie została zawarta czytelna informacja, iż oferta skierowana jest do nowych klientów kupujących ubezpieczenie tylko przez Internet oraz odwołanie do regulaminu oferty promocyjnej, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat prezentowanej oferty.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.