Uchwała Nr ZO 122/17 w sprawie reklamy w formie sms firmy Multikino S.A.

Uchwała Nr ZO 122/17
z dnia 6 grudnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/165/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/165/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie sms firmy Multikino S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/165/17.

Przedmiotem skargi była reklama smsowa filmu pt. „Botoks”, znajdującego się w repertuarze Multikina opatrzona hasłem „Leczenie grozi śmiercią! obejrzyj w środę Botoks w Multikinie”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama twierdzi, że «leczenie grozi śmiercią». Reklama może sugerować, że są lepsze metody walki z chorobą niż konwencjonalna medycyna. Jest to szczególnie groźne w dzisiejszych czasach, gdy renesans przeżywa medycyna alternatywna, która jest prawdziwym zagrożeniem i wielokrotnie rzeczywiście przyczyniła się do śmierci.

Jeden z wielu przykładów śmierci w wyniku zaniechania leczenia:
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/uwaga-tvn-nie-zyje-12-latek-leczony-niekonwencjonalnie,756180.html

Rektor UW o znachorstwie:
http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/inwazja-naukowego-populizmu-rektor-uw-zainaugurowal-rok-akademicki,artykuly,416932,1.html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemnej odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z przestanym pismem z dnia 6 listopada 2017 r., dotyczącym skargi konsumenckiej na reklamę SMS wystaną przez Multikino S.A. w dniu 4 października 2017 r. o godz. 18:22, będącą promocją filmu «Botoks» w reż. Patryka Vegi, oraz oferty Multikina o treści: «Leczenie grozi śmiercią! Obejrzyj w srode “BOTOKS” w Multikinie – u nas środy to MEGASRODY: bilet za 14,90 dla każdego bez wysyłania SMS! http://bit.ly/2vkMCis», pragnę poinformować, iż użyty w komunikacji tekst jest cytatem, którym w promocji filmu «Botoks» posługuje się dystrybutor filmu, tj. Kino Świat sp. z o.o.

Hasło «Leczenie grozi śmiercią» zostało wykorzystane przez Kino Świat Sp. z o.o. na plakacie promujących film Patryka Vegi «Botoks». Skorzystaliśmy z materiałów otrzymanych od dystrybutora, co było standardowym działaniem, które podejmujemy podczas promowania filmów, znajdujących się w repertuarze Multikina. Użycie hasła z plakatu jest zatem spójne z komunikacją wyznaczoną i prowadzoną przez dystrybutora filmu «Botoks». Jako operator kinowy nie ingerujemy w treści, jakimi posługuje się dystrybutor, chyba że zawierałyby np. wulgaryzmy czy zachęcałyby do przemocy.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.” – pisownia oryginalna

Uzupełnienie odpowiedzi:

„W związku z prowadzonym postępowaniem zainicjowanym pismem z dnia 6 listopada 2017 r. oraz odpowiedzią Multikino S.A. z dnia 8 listopada 2017 r., a następnie kolejnym pismem z dnia 14 listopada, pragnę poinformować, iż stanowisko Multikino S.A. dotyczące skargi konsumenckiej na reklamę SMS wysłaną przez Multikino S.A. w dniu 4 października 2017 r. o godz. 18:22, będącą promocją filmu «Botoks» w reż. Patryka Vegi, nie uległo zmianie.

Jak pisałam w poprzednim piśmie, użyte w wysyłce SMS-owej hasło jest cytatem, którym w promocji filmu «Botoks» posługuje się dystrybutor filmu, tj. Kino Świat sp. z o.o. Zostało one wykorzystane m.in. na plakacie filmu «Botoks». W związku z powyższym nie czujemy się autorami hasła.

Naszym standardowym działaniem, które podejmujemy podczas promowania filmów, znajdujących się w repertuarze Multikina, jest sięganie do materiałów otrzymanych od dystrybutora – w tym przypadku Kino Świat sp. z o.o. Pragnę jednocześnie jeszcze raz podkreślić, iż jako operator kinowy nie ingerujemy w treści, jakimi posługuje się dystrybutor, chyba że zawierałyby np. wulgaryzmy czy zachęcałyby do przemocy.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę sprofilowaną grupę docelową kinomanów do której kierowana była reklama sms-owa nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że kinomani znają konwencję reklamy kinowej nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.