Uchwała Nr ZO 123/15 w sprawie reklamy firmy Fashion House Gdańsk Tres Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 123/15
z dnia 9 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/81/15/01-04

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/81/15/01-04 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Fashion House Gdańsk Tres Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/81/15/01-04.
Przedmiotem skarg była reklama radiowa sieci Fashion House Outlet Center.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

produkt: outlet fashion house
opis reklamy: Nauczycielka wf wyrzuca dzieci z sali za brak markowych ubrań i jednocześnie sugeruje, że poza salą gimnastyczną również nie powinny wyglądać jak “łajzy”.

Treść skargi: Reklama dyskryminuje dzieci z ubogich rodzin, wykorzystując przy tym autorytet nauczycieli. Daje również przyczynek do dyskryminujących działań uczniów. Chcę jednocześnie podkreślić, że adresatem reklamy są dzieci w wieku szkolnym czyli również pięcio i sześcio latki, u których reklama ta może wywołać niepokój i lęk przed wyrzuceniem z zajęć. Określanie ubogich dzieci jako “łajz” jest niedopuszczalne.“-pisownia oryginalna.

opis reklamy: tutaj jest cały opis tej reklamy wraz z linkiem do niej http://wyborcza.pl/1,75248,17811291,_Nie_mozecie_wygladac_jak_lajzy___Kontrowersyjna_reklama.html.

Treść skargi: Reklama w obcesowy sposób dyskryminuje dzieci, które nie noszą markowej odzieży, stygmatyzuje ich. Jest to jawna dyskryminacja i uczenie dzieci, że są nic nie warte jeśli nie mają markowych ubrań.“-pisownia oryginalna.

opis reklamy: W nowej reklamie radiowej tego sklepu słyszymy jak pani od wf-u zabrania wstępu na salę dzieciom, które nie mają “markowych ciuchów”, po czym dodaje, że poza salą także nie powinny wyglądać jak “łąjzy”. I każe iść marsz do Fashion House.
http://bi.gazeta.pl/im/7/17811/m17811487.mp3

Treść skargi: Ponieważ wprowadza dyskryminacje dzieci. Dzieci są bezwzględne, uznają autorytet nauczyciela. I bardzo wiele dzieci będzie się śmiało z tych biednych, że nie mają jak ciuchy. Grozi to wyzywaniem ich od ŁAJZ. a to nie ich wina że są biedni. Psychika jednak tych dzieci bardzo ucierpi.“-pisownia oryginalna

produkt: ubrania Fashion House Outlet Center Gdańsk
opis reklamy: http://bi.gazeta.pl/im/7/17811/m17811487.mp3
A co to za wchodzenie na salę bez dobrych, markowych ubrań do ćwiczeń? I po zajęciach też nie możecie wyglądać jak łajzy. Włączam stoper, a ty i ty, i ty Nowak szorujecie na zakupy.

Treść skargi: Reklama przedstawia osoby bez markowych ubrań jako gorsze, jako “łajzy”. Ponadto jest kierowana do dzieci.“-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Odpowiadając na zawarte w piśmie z 30 lipca 2015 roku Informacje odnośnie skarg konsumenckich na reklamę spółki Fashion House Gdańsk Tres Sp. z o.o., jako niezgodnej z art. 2 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, informujemy, że reklama nie zawierała treści dyskryminujących i nie naruszała dobrych obyczajów społecznych.
Chcielibyśmy wyjaśnić, że scenariusz spotu radiowego, będącego elementem kampanii reklamowej odzieży sportowej i outdoorowej dostępnej w Fashion House Outlet Centre Gdańsk zawierał krótką scenkę rodzajową, rozgrywającą się podczas zajęć w klubie fitness dla dorosłych i był adresowany do osób dorosłych, które są grupą docelową Centrum. Akceptując teść spotu mieliśmy świadomość, że zajęcia sportowe w gronie osób znających się i wspólnie regularnie trenujących pod okiem instruktora opierają się na relacjach bardziej koleżeńskich niż oficjalnych, dlatego forma odnoszenia się trenera miała mieć charakter nieformalny i żartobliwy, a z drugiej strony wymagający, jak przystało na atmosferę wyczerpujących ćwiczeń fizycznych (jak np. zajęcia Cross Fit itp.). Stąd też koncepcja, w której trener w dość ostry, aczkolwiek żartobliwy sposób wysyła uczestników ćwiczeń po zakup odpowiednich ubrań.
Niestety reklama ta została przez część odbiorców zinterpretowana jako scenka odbywająca się w szkole, a więc mówiąca o dzieciach i kierowana do dzieci, co absolutnie nie było celem przekazu, który kierowany był do osób dorosłych i takich właśnie osób dotyczył. W związku z tym, Zarząd Fashion House Outlet Centre Gdańsk podjął natychmiastowe działania celem wyeliminowania nieporozumienia.
Każda ze stacji radiowych, po otrzymaniu spotu miała prawo odmówić emisji w razie stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi normami prawnymi bądź społecznymi. Wszystkie stacje zaakceptowały spot, co wskazuje na nieporozumienie w odbiorze treści reklamy przez niektórych słuchaczy, a nie celowe działanie Fashion House Outlet Centre Gdańsk.
Mając na uwadze odczucia części słuchaczy, Fashion House Outlet Centre Gdańsk w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o zaistniałym nieporozumieniu podjęło następujące działania:
– skierowanie do stacji radiowych prośby o natychmiastowe wstrzymanie emisji spotu,
– zamieszczenie na Facebook’u oświadczenia odnośnie zaistniałego nieporozumienia i podjętych w związku z nim działaniem,
– nagranie zmodyfikowanej wersji spotu i dostarczenie do stacji radiowych.
Od otwarcia w 2005 roku, działania Centrum nigdy nie były w żaden sposób nacechowane skandalem, manipulacją czy innymi negatywnymi emocjami i praktykami handlowo-marketingowymi. Nigdy też nie opierały się na przekazach w jakikolwiek sposób kierowanych do dzieci.
Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia jasno oddają nasze intencje w treści reklamy i wnosimy o oddalenie skargi jako bezzasadnej.“- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami gdyż przedstawia zachowania nacechowane negatywnie.

Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama zawiera treści dyskryminujące osoby o mniej zasobnych portfelach, które nie stać na markowe ubrania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.