Uchwała Nr ZO/123/19/72u w sprawie reklamy telewizyjnej Żabki

Uchwała Nr ZO/123/19/72u

z dnia 6 listopada 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/202/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Jacek Pawlak – przewodniczący,

2) Ewelina Czuba – członek,

3) Elżbieta Kondzioła – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/202/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/202/19.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu kubek z lodem do schładzania napojów dostępnych w sieci Żabka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„produkt: Kubek z lodem do napoju energetycznego w Żabce

opis reklamy: Reklama zaprasza do kupowania kruszonego lodu w kubku i napełnianie go napojem energetyczmym. W reklamie użyty jest napój z napisem whisky z colą.

Treść skargi: Uważam że reklama w podły sposób namawia do kupowania whisky z colą i lodem. Bez względu na zawartość alkoholu whisky z colą jest synonimem alkoholu. Kubek z lodem na wynos pozwala na bezkarne podawanie alkoholu. Reklama w sposób podprogowy pozwala na zapamiętanie smaku whisky z colą. Uważam reklamę za przerażający przykład wykorzystywania mechanizmów uzależnienia poprzez łączenie przyjemności z ochłody ze smakiem alkoholu. Propaguje niebezpieczny sposób picia alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi. Domagam się sprawdzenia treści reklamy z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skargi w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę informując, iż: „Szanowni Państwo, działając w imieniu Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 4 października 2019 r., w celu ustosunkowania się do podniesionych zarzutów wyjaśniam jak niżej, jednocześnie wnosząc o oddalenie skargi jako bezprzedmiotowej.

W pierwszej kolejności wskazujemy, że rzeczona reklama spełnia wszelkie wymogi reklamy etycznej, zgodnej z normami i dobrymi praktykami rynkowymi i w żadnym wypadku nie stanowi ukrytej reklamy napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 1982 r. (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14) napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

\N tym miejscu podkreślamy, że produkt TIGER SHERIFF to gazowany, bezalkoholowy napój energetyzujący, o smaku whisky z colą, na dowód brak zawartości alkoholu załączamy specyfikację techniczną produktu (Załącznik nr 1). Nie jest on zatem napojem alkoholowym w rozumieniu przedmiotowej ustawy a żaden przepis prawa nie zabrania reklamowania tego produktu. Co więcej produkt ten nie zawiera znaków towarowych napojów alkoholowych ani symboli graficznych z nimi związanych.

Twierdzenia skarżącego jakoby napój „o smaku” był synonimem napoju alkoholowego należy uznać za sprzeczne z wnioskami, jakie można wyciągnąć po obiektywnej ocenie reklamy z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Przeciętny konsument jest świadomy, że produkt „o smaku”, a produkt „o zawartości” to zupełnie inne produkty. Podkreślamy, że na rynku istnieje wiele produktów, które zawierają oznaczenie o smaku napoju alkoholowego, a nie zawierają one alkoholu, co powoduję, że świadomość konsumentów w tym zakresie jest wysoka. Jako przykład można wskazać produkty takie jak chipsy o smaku piwa (marki LORENZ), kawa cappuccino (marki Jacobs) z likierem Baileys, syropy barmańskie o smaku Amaretto czy Blue Curacao (marki VICTORIA’S), czy napój Schweppes o smaku Mojito oraz wiele innych.

Wyjaśniamy, że przedmiotowa reklama nie zachęca do spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a jedynie informuję potencjalnych klientów o możliwości nabycia kubków z lodem, które można wykorzystać do schłodzenia dowolnych napojów.

Również zachowanie aktorów – klientów przedstawionych w spocie reklamowym w żaden sposób nie sugeruje, by mieli oni zamiar wykorzystać pobrane w sklepie kubeczki z lodem celem spożywania napojów alkoholowych czy to w miejscu publicznym czy gdziekolwiek indziej. Przeciwnie, sam spot reklamowy przedstawia nalewanie do kubka z lodem napoju Pepsi, który następnie jest od razu wypijany przez klienta bez jakiejkolwiek dolewki alkoholu, do czego wg. zarzutów reklama miała prowadzić.

Należy zauważyć, że w spocie klienci nie kupują w tym momencie żadnego napoju alkoholowego, który mogliby wypić poza sklepem, nic nie wskazuje na to, by posiadali taki alkohol (w szczególności nie posiadają żadnej torby, plecaka, w których mógłby się znajdować taki napój). Również zachowanie klientów wskazuje, że nie są pod wpływem alkoholu.

Równocześnie tekst czytany przez lektora nie zawiera żadnej zachęty do wykorzystania kubka z lodem celem sporządzenia alkoholowego drinka, przeciwnie, proponuje on wyłącznie użycia tego kubka do schłodzenia napojów bezalkoholowych, takich jak napój energetyczny „Tiger”, lub napoje Pepsi, Mirinda i 7Up. Zwracamy uwagę, że lektor nie wskazuje nawet, że napój „Tiger” ma smak whisky z colą.

Wobec powyższego wnosimy o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu, zgodnie z treścią Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Załącznik – Specyfikacja techniczna produktu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół  Orzekający Zespół uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością  i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.