Uchwała Nr ZO/124/19/73u w sprawie skargi na reklamę Procter&Gamble

Uchwała Nr ZO/124/19/73u

z dnia 6 listopada 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/203/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Jacek Pawlak – przewodniczący,

2) Ewelina Czuba – członek,

3) Elżbieta Kondzioła – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 października 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/203/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Procter and Gamble Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargę odrzucić gdyż przedmiot skargi nie podlega rozpatrzeniu przez KER na podstawie pkt. 12 regulaminu  w związku z postanowieniami statutu Rady Reklamy i Kodeksu.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/203/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu marki Fairy.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„typ reklamy: Internetowa

data emisji: 01.08.2019

miejsce emisji: YouTube

produkt: Płyn Fairy

opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=GiQVY4CQvQM

Treść skargi: Reklama kłamie ponieważ ja nie wierzę że płyn fairy tak działa i nikt do mnie nie przyjechał.

Reklama nie podaje również jakie laboratorium przeprowadzało rzekome testy wspomniane w reklamie.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczna z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1a) i ust. 2. „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skargi w trybie przewidzianym dla Sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z Regulaminem Rozpatrywania Skarg z dnia 19.01.2018 roku.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę informując, iż: „W nawiązaniu do skargi konsumenta na reklamę płynu do zmywania naczyń Fairy,  uprzejmie informuję że reklama ta nie jest emitowana na kanale serwisu YouTube należącego do Procter &Gamble. Film z 2014 r. umieszczony na kanale YouTube narusza prawa autorskie P&G w związku z czym wystosowany został wniosek do Google o natychmiastowe jego usunięcie z tego powodu.  Jednocześnie warto nadmienić iż w 2014 r. reklama ta była w pełni prawdziwa i odzwierciedlała właściwości płynu Fairy. Tymczasem obecnie wraz z rozwojem technologii została poprawiona formuła płynu i reklamowane są jego obecne właściwości. Reklama której dotyczy skarga jest z punktu widzenia firmy historyczna i nie jest emitowana na zlecenie P&G przez żadne media zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jak wspomniano wyżej emisja przedmiotowej reklamy na kanale YT wskazanym przez konsumenta miała miejsce bez wiedzy i zgody P&G z naruszeniem praw autorskich do niej.          

 Mamy nadzieję że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające i zakończą sprawę.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół uznał, że przedmiot skargi nie podlega rozpatrzeniu przez KER na podstawie pkt. 12 regulaminu  w związku z postanowieniami statutu Rady Reklamy i Kodeksu.

Zgodnie z pkt. 3 Statutu Rada zajmuje się oceną działalności reklamowej rozumianej wyłącznie jako przekaz komercyjny, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie, zawierający w szczególności informację lub wypowiedź zachęcającą do nabycia produktów lub usług, towarzyszący czyjejkolwiek działalności mającej na celu zwiększenie ich zbytu, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców przy pomocy marketingu bezpośredniego lub sponsoring.

Zespół Orzekający wskazał, że skarżony przekaz był emitowany przez prywatnego użytkownika portalu youtube bez zgody i wiedzy Procter and Gamble Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.