Uchwała Nr ZO 126/13 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 126/13
z dnia 11 grudnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/97/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/97/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/97/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety o nazwie Belissa.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Reklama przedstawia następujące treści:
Marzena Karpińska: “Wiele moich klientek jest niezadowolonych z kondycji włosów, skóry i paznokci. Brakuje im substancji odpowiedzialnych za regenerację. A brak nawet jednej z nich może powodować niekorzystne zmiany. Dlatego polecam Belissę. Belissa zawiera te wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci, w odpowiednio wysokich dawkach. Belissa daje pewność, że nie zabraknie ani jednej substancji. Moim zdaniem nie ma nic lepszego na włosy, skórę i paznokcie. Nie da się zastąpić Belissy.”
Treść skargi:
1. Reklama narusza przepis art. 27 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Suplementy diety są wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą „suplement diety”, która nie może być zastąpiona nazwą handlową (wymyśloną) tego środka spożywczego. Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową (wymyśloną), określenie „suplement diety” jest zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy. W warstwie dźwiękowej brakuje użycia określenia suplement diety w ogóle, co oznacza, że nazwa suplementu diety została całkowicie zastąpiona nazwą handlową Produktu. W warstwie wizualnej natomiast nazwa suplement diety jest zapisana bardzo drobną i nieczytelną czcionką. Jak stanowi przytoczony wyżej przepis, nazwa suplement diety jest nazwą, pod którą Produkt winien być reklamowany, a użycie nazwy handlowej jest dodatkową opcją, dlatego niedopuszczalne jest użycie nazwy suplement diety w sposób nieczytelny, bądź jej całkowite pominięcie, tak jak w przypadku warstwy dźwiękowej Reklamy.
2. W Reklamie zawarto wypowiadane przez Panią Marzenę Karpińską (wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.belissa.pl – kosmetyczkę, prowadzącą własny gabinet kosmetyczny) określenia: Belissa zawiera te wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci, w odpowiednio wysokich dawkach. Belissa daje pewność, że nie zabraknie ani jednej substancji oraz wypowiadane i umieszczone w warstwie wizualnej filmu określenie Nie da się zastąpić Belissy. Zaznaczam też, że ww. określenia zostały umieszczone również na stronie internetowej promującej Produkt: www.belissa.pl
Określenia te naruszają przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w szczególności art. 27 ust. 5 ww. ustawy, ponieważ sugestia, że Produkt zawiera wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci oraz dodatkowa sugestia, że Produkt dostarczy konsumentowi wszystkiego, czegokolwiek on potrzebuje – z naciskiem na to, że Produkt daje gwarancję dostarczenia wszystkich substancji odżywczych (nie zabraknie ani jednej substancji) – jest w istocie stwierdzeniem, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.
3. Wymienione w pkt 2. określenia naruszają przepisy art. 46 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ww. ustawy poprzez sugestię, że Produkt dostarczy konsumentowi wszystkiego, czego ten potrzebuje – co jest w sposób oczywisty stwierdzeniem nieprawdziwym, bowiem organizm potrzebuje do funkcjonowania daleko szerszego zestawu składników odżywczych – oraz sugestię, że Produktu nie da się zastąpić – produkt bowiem w pierwszej kolejności zastępuje, czy też wręcz czyni niepotrzebnym jego zastosowanie, zróżnicowana i zbilansowana dieta, w drugiej zaś kolejności Produkt może być zastąpiony innymi, podobnymi środkami spożywczymi – na rynku są przecież dostępne inne, podobne do Produktu pod względem składu suplementy diety. Jak stanowi art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przytoczone przepisy art. 46 ust. 1 ww. ustawy mają zastosowanie również do reklamy środka spożywczego.
4. Użyte określenia przypisują Produktowi właściwości lecznicze w zakresie leczenia awitaminozy lub hipowitaminozy – jednostek chorobowych polegających na niedoborze jednej lub kilku witamin, jak również podobnych schorzeń typu następstw niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych, ujętych w klasyfikacji ICD-10 w grupowaniu E64. Sugestia jest realizowana poprzez określenia Brakuje im substancji odpowiedzialnych za regenerację. A brak nawet jednej z nich może powodować niekorzystne zmiany. Dlatego polecam Belissę. Wymienione treści naruszają przepis art. 46 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy.
Ponadto, w warstwie graficznej sugeruje się, że mogą istnieć w diecie również niedobory skrzypu, bądź że skrzyp jest rośliną wymaganą do zachowania dobrego zdrowia – poprzez przedstawienie „ubytków” w przedstawianej piramidzie, na poziomie z napisem SKRZYP. Warto także rozważyć, że przedstawiona piramida sugeruje, że skrzyp powinien być podstawą zbilansowanej diety. Trudno zgodzić się na taką prezentację, ponieważ w polskich warunkach skrzyp nie znajduje powszechnego zastosowania w diecie, o ile w ogóle jest w diecie stosowany. Taka prezentacja wprowadza konsumenta w błąd zarówno co do wiedzy jako takiej – w szczególności w zakresie żywienia i dietetyki – jak również sugeruje, że niespożycie Produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Stanowi to naruszenie art. 3. i 12. Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
Kolejnym określeniem przypisującym właściwości lecznicze są używane zarówno w Reklamie jak i na stronie internetowej www.belissa.pl określenia dawka w odniesieniu do składników Produktu. W powszechnym rozumieniu, w języku polskim wyraz dawka ma zastosowanie wobec produktów leczniczych. Również przepisy dotyczące żywności nie przewidują zastosowania tego wyrazu wobec środków spożywczych, w przypadku których stosuje się określenia zawartość składników odżywczych; zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych składników wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny bądź też przy określeniu zalecanej ilości do spożycia porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety).
W myśl art. 103, ust. 1, pkt 1 ww. ustawy kto nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 27 ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 oraz art. 45–49, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3, art. 44 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Arbiter-referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Ponadto arbiter-referent poinformował o przepisach obowiązującego prawa:
USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Art. 27 ust. 4
4. Suplementy diety są wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą „suplement diety”, która nie może być zastąpiona nazwą handlową (wymyśloną) tego środka spożywczego. Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową (wymyśloną), określenie „suplement diety” jest zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy.

Art. 46.
1. Oznakowanie środka spożywczego nie może:
1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:
a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,
b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada,
c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości;
2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4, oraz zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane.

Art. 103 ust. 1 pkt 1).
1. Kto:
1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 27 ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 oraz art. 45–49, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3, art. 44 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na skargę konsumencką dotyczącą suplementu diety „Belissa” przedstawiam stanowisko w sprawie:
1. Zarzut naruszenia art. 27 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia
Reklama suplementu diety w żaden sposób nie narusza art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Z powołanej wyżej ustawy wynika, że „Suplementy diety sq wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą “suplement diety”, która nie może być zastąpiona nazwą handlową (wymyśloną) tego środka spożywczego. Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową (wymyśloną), określenie “suplement diety” jest zamieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy.” Z przepisu wynika wprost, że obok nazwy handlowej produktu powinno znaleźć się określenie „suplement diety”. Tak też jest w spocie reklamowym „Belissa”, gdzie u góry ekranu, w lewej jego części pojawia się belka z nazwą handlową oraz napisem „suplement diety” umieszczonym niżej. Zwraca na to uwagę sam Skarżący. Napis jest czytelny i wyświetlany przez 17 sekund spotu. Chcemy podkreślić, że zgodnie z komentarzem do ustawy pod redakcją Agnieszki Szymeckiej – Wesołowskiej należy uznać, iż określenie “suplement diety” powinno być bardzo blisko nazwy handlowej (…). Co więcej autorzy podkreślają, że w odniesieniu do obowiązkowych ostrzeżeń w reklamie leków regulacje farmaceutyczne zawierają szczegółowe wytyczne wobec wymaganego tekstu. W szczególności zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327) wymagane ostrzeżenie umieszcza się “w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni (…) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter”. W związku z tym, że prawodawca nie zdecydował się na podobny poziom szczegółowości regulacji w zakresie suplementów diety, należy uznać, iż brak jest podstaw do bezpośredniego stosowania wymogów wynikających z regulacji farmaceutycznych. (…) Jednocześnie nie ma wymogu, by była ona (tj. nazwa „suplement diety”) umieszczona poziomo bądź by zastosowane były litery szczególnej wysokości. Niewątpliwie należy zgodzić się z takim stwierdzeniem. Regulacji co do umieszczania określenia „suplementu diety” nie określa także żadne z rozporządzeń wydanych do ustawy. Zatem interpretacja Skarżącego w ogóle nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Potwierdzeniem zaprezentowanego stanowiska jest również ogólnie przyjęta (akceptowana przez organy nadzoru) praktyka rynkowa polegająca na tym, że w reklamie telewizyjnej wystarczające jest wskazanie informacji „suplement diety” w formie graficznej, w warstwie wizualnej reklamy. Analogicznie – w reklamie radiowej przyjmuje się, że wystarczające jest jednokrotne podanie (w tym wypadku wypowiedzenie) informacji o tym, że dany produkt ma status suplementu diety.
2. Zarzut naruszenia art. 27 ust.5 ustawy o bezpieczeństwa żywności i żywienia
W żadnej części reklamy produktu „Belissa” nie pada stwierdzenie, a nawet sugestia, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. Kolejny raz Skarżący nadinterpretuje przepisy ustawy. Należy wskazać, że zakaz ten należy rozumieć dosłownie tzn. że z prezentacji suplementu diety musi wprost wynikać stwierdzenie lub sugestia, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. W spocie reklamowym nie ma takiego sformułowania. Określenie, że „Belissa zawiera te wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci, w odpowiednio wysokich dawkach. Belissa daje pewność, że nie zabraknie ani jednej substancji” z całą pewnością nie może być utożsamiane z ustawowym zakazem. W tym miejscu raz jeszcze powołamy się na Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia: „Należy jednak wskazać, iż zakres zakazu ograniczony jest wyłącznie do informacji zawartych w prezentacji lub reklamie, a nie do prezentacji lub reklamy jako takiej. W szczególności zakaz ten nie obejmuje zawartych w reklamie zachęt do zakupu i spożywania określonego produktu, o ile zachęty te nie zawierają informacji odnośnie do diety. Przykładowo, podczas gdy informacja, iż suplement nie może być zastąpiony przez zbilansowaną dietę, jest ewidentnie objęta zakazem, to już samo zachęcanie do spożywania suplementu diety, nawet w miejsce produktów zbilansowanej diety, o ile nie będzie zawierało takich informacji, nie będzie objęte omawianym zakazem. Należy zgodzić się także z prezentowanym w literaturze poglądem, iż dopuszczalne jest powoływanie się na korzystny wpływ suplementów diety w sytuacjach szczególnych, np. w braku czasu na prawidłowe odżywianie, spożywanie dużej ilości używek, okresów osłabienia organizmu związanych z porami roku lub prowadzonym trybem życia.”
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w reklamie wypowiadane są słowa: „Belissa zawiera te wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci (…) a w tym samym czasie na ekranie ukazuje się piramida, zawierająca napisy: witaminy, mikroelementy. L-cysteina, skrzyp – i to tych składników dotyczy stwierdzenie „te wszystkie składniki”, a nie jak uważa Skarżący: „(…) że Produkt zawiera wszystkie składniki niezbędne do wzmocnienia włosów, skóry i paznokci oraz dodatkowa sugestia, że Produkt dostarczy konsumentowi wszystkiego, czegokolwiek on potrzebuje
3. Zarzut naruszenia art. 46 ust. 1 pkt 1 lit, a) i b) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Z uwagi na uzasadnienie zawarte w pkt 2 niniejszego pisma, uważamy ten zarzut za całkowicie bezzasadny.
4. Zarzut naruszenia art. 46 ust. 1 pkt 2) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa stanowi, że oznakowanie środka spożywczego nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości. Zarzut naruszenia art. 46 ust.l pkt 2) ustawy jest całkowicie niezasadny. Nie ma jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że suplement diety „Belissa” przeznaczony jest do leczenie awitaminozy bądź hipowitaminozy. Każdy zestaw witamin i minerałów, których jest bardzo dużo na rynku, i które to produkty są wielokrotnie przedmiotem reklamy można by wobec tego utożsamiać w ten sam sposób. Wnioski jakie wyprowadza Skarżący są absolutnie nieprawidłowe.
Zwracamy uwagę, że informacja Skarżącego odnośnie klasyfikacji ICD – 10 i grupowania E64 jest niepełna, a przez to myląca i wprowadzająca w błąd, ponieważ w ramach grupowania E64 wskazane są następujące jednostki chorobowe:
EE64Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych(6)
E64.0Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych E64.1Następstwa niedoboru witaminy A E64.2Następstwa niedoboru witaminy C E64.3Następstwa krzywicy
E64.8Następstwa innych niedoborów pokarmowych E64.9Inne nieokreślone niedobory pokarmowe
Oznacza to, że samo grupowanie E64 nie jest jednostką chorobową, ale dopiero zawarte w niej podklasy stanowią konkretne jednostki chorobowe.
Warto wskazać, iż przedmiotowy produkt został zakwalifikowany jako suplement diety i spełnia wymagania określone dla tej grupy produktów, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 39 w/w Ustawy jako suplementy diety należy rozumieć środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzanych do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.
W związku z powyższym możemy uznać, że skład naszego produktu pozwala na uzupełnienie diety źle zbilansowanej – w której brakuje m.in. witamin i składników mineralnych. Nie komunikujemy jednak, że produkt lub jego składnik jest polecany w przypadku niedoborów np. witaminy C (ICD-10, E64.2).
Na dole ekranu umieściliśmy także przypis wskazujący jakie właściwości mają poszczególne składniki suplementu diety „Belissa”: Działanie wynika ze składników produktu. Skrzyp polny zawierający związki krzemu, odpowiada za poprawę kondycji tkanek skóry, paznokci i włosów. Wzmacnia włosy i wspomaga ich wzrost. L-cysteina – aminokwas występujący we włóknach keratynowych włosów i będący elementem kolagenu w skórze. Witamina A pomaga zachować zdrową skórę. Ryboflawina (witamina B2) pomaga zachować zdrową skórę. Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny – aminokwasu, który jest elementem włókien keratynowych włosów i paznokci. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Niacyna (witamina PP) i jod pomagają zachować zdrową skórę. Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę.
Obecność skrzypu polnego w środkach spożywczych znajduje swoje potwierdzenie w dozwolonych oświadczeniach. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, Komisja Europejska zidentyfikowała pewną liczbę oświadczeń przedstawionych do oceny, odnoszących się do substancji roślinnych lub ziołowych, powszechnie znanych jako substancje „botaniczne”, w odniesieniu do których Urząd nie zakończył jeszcze oceny naukowej. Ponadto istnieje szereg oświadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do których wymagana jest dalsza ocena, zanim Komisja będzie w stanie rozważyć ich włączenie lub niewłączenie do wykazu dopuszczonych oświadczeń, lub które zostały ocenione, ale z uwagi na inne uzasadnione czynniki na tym etapie ich rozpatrzenie nie może zostać ukończone przez Komisję. Oświadczenia, których ocena Urzędu lub rozpatrzenie przez Komisję nie zostały jeszcze zakończone, opublikowane są na stronie internetowej Komisji i mogą nadal być stosowane. Wspólnotowy Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, który powstał zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 1924/2006 i jest prowadzony oraz regularnie aktualizowany przez Komisję Europejską. Rejestr jest dostępny publicznie pod linkiem: http://ec.europa.eu/nuhclaims/
Sformułowania odnoszące się do właściwości surowców roślinnych, znajdują się w wykazie oświadczeń oczekujących na ocenę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bądź rozpatrzenie Komisji Europejskiej; tzw. listy “pending”. http://ec.europa.eu/nuhclaims/resources/docs/claims pending.pdf
Oświadczenia dla skrzypu:
4399 – Equisetum arvense-Herba-Horsetail – Cardiovascular Health “Maintains the walls of blood vessels and coronary arteries strength, unpermeable./ Maintains the elasticity of arteries./ Support for relaxation of the blood vessels./ Furnishes oxygenated blood to the myocardium”
4316 – Equisetum arvense (horsetail) green and sterile areal stems – Hepatic system: has a protective effect on hepatocyts
“improves liver function thanks to its protective effect/is rich of protective compounds that protect liver cells against toxic substances”
3912 – Equisetum arvense (Common Name : Horsetail) – Urinary health “Supports the excretory function of the kidneys”
3911 – Equisetum arvense (Common Name : Horsetail) – Remineralizing
“May help to remineralize the body/the silica in horsetail helps maintain hair, nails and skin
in optimum condition”
2783 – Equisetum arvense L. ; Common name : Prêle des champs – amincissement “Facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques. Help weight loss in addition to dieting”
2782 – Equisetum arvense L. ; Common name : Prêle des champs – elimination
“Facilite les fonctions d’élimination de l’organisme. Help the elimination functions of the
organism”
2439 – Equisetum arvense (Horsetail) – Bone health
“Contains herbs with joint inflammation reducing properties and herbs that promote resilience of joint cartilage”
2438 – Equisetum arvense (Horsetail) – Skin, hair health
“For skin health – improves skin, hair and nail condition, promotes hair growth and strengthening”
2437 – Equisetum arvense (Horsetail) – Invigoration of the body
“1. A generally restorative product for those who wish to suppress the addiction, including smoking addiction 2. For the health of respiratory organs, promotion of cough-up and body’s resistance (resistance abilities) 3. Contains herbs with diuretic, anti-inflammatory, soothing and spasm reducing properties”
W świetle powyższego błędne jest stwierdzenie Skarżącego, iż prezentacja produktu „sugeruje, że niespożycie Produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie” (- art.3, 12 rozp. 1924/2006), w sytuacji, gdy oznakowane produktu i jego reklama w zakresie opisu składników podkreśla ich korzystny wpływ na zdrowie i pozostaje w zgodzie z wytycznymi rozporządzenia 1924/2006 oraz 436/2012.
Nie jest również prawdą, że w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia brak jest użytego terminu „dawka”. Zgodnie bowiem z definicją suplementu diety: „suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety; będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub Innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego;”. Ustawodawca posłużył się zatem pojęciem „dawkowanie” w odniesieniu do suplementów diety, stąd słowo „dawka” zostało użyte w reklamie w sposób zgodny z przepisami ustawy. Nieprawdziwe jest również twierdzenie Skarżącego, że słowo dawka sugeruje właściwości lecznicze. Takie twierdzenie jest tym bardziej nieuzasadnione, jeśli spojrzeć na przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne regulujące kwestie związane z produktami leczniczymi. Zgodnie bowiem z art. 55 ust. 2 pkt 1) lit d) reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może sugerować, że produkt leczniczy jest środkiem spożywczym. Zatem jeśli uznać, że słowo dawka sugeruje właściwości lecznicze, a pojęcie to zostało użyte w ustawie w odniesieniu do środków spożywczych jakimi są suplementy diety, można dojść do absurdalnych wniosków, że słowo „dawka” użyte przy reklamie produktów leczniczych może sugerować, że konsument ma do czynienia ze środkiem spożywczym.
W tym stanie rzeczy wnosimy o oddalenie skargi jako bezzasadnej.
W załączeniu przesyłamy spot w wysokiej jakości, tak by umożliwić jego ocenę w jakiej formie pojawiał się on dla konsumentów w reklamie telewizyjnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanych przez Skarżącą norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie zachęca do nieodpowiedzialnych zachowań i nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie utrwalania negatywnych wzorców żywieniowych i przypomniał, że obecnie przyjmuje się model konsumenta świadomego i rozważnego, który nie odbiera reklam bezkrytycznie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.