Uchwała Nr ZO/126/21o z dnia 24 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/190/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Rafał Wiewiórski – przewodniczący;
• Małgorzata Rokita – członkini;
• Maciej Korobacz – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Pure Fuels Project , z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”


OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/190/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa zamieszczona na stronie www. https://purefuels.eu/produkt/eko-groszek/

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu o charakterze ekologicznym, wprowadzającego potencjalnego konsumenta w błąd.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama naruszyła zasady przyjęte w zakresie standardów reklamowych. 

W szczególności Zespół Orzekający uznał, iż o ile reklamodawca mógłby posłużyć się pojęciem „ekogroszek”, który funkcjonuje w obrocie prawnym, o tyle skonstruowanie pojęcia „ekologiczny groszek” nie stanowi już wykorzystania nazwy własnej, a może z kolei doprowadzić do fałszywego przekonania o kontrybucji w kierunku ochrony środowiska przez potencjalnego konsumenta. Zespół Orzekający odczytał kwestionowany przekaz reklamowy jako próbę wyróżnienia się na tle konkurencji w sposób nadwyrężający zaufanie konsumenckie.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne


brak